Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja

Pääsuunnittelija

Rakennuttajan tehtävänä on hankkia ensimmäiseksi pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija voi olla arkkitehti, rakennusarkkitehti, rakennusmestari, diplomi-insinööri tai rakennusinsinööri. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden ratkaisee rakennusvalvontaviranomainen; kelpoisuuteen vaikuttavat suunnittelijan kokemus ja koulutus.

Pääsuunnittelija hoitaa yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa viranomaisneuvottelut ja rakennusluvan hakemisen.

Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Lisäksi pääsuunnittelija huolehtii muun muassa lähtötietojen tarkistamisesta ja tietojen ilmoittamisesta muille suunnittelijoille. Pääsuunnittelijalla tulee olla kokemusta ja taitoa sovittaa yhteen eri toimialojen suunnitelmia.

Pääsuunnittelijana voi toimia myös rakennussuunnittelija, joku erityisalan suunnittelija tai rakennushankkeen vastaava työnjohtaja.

Vastaava työnjohtaja

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava henkilö, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii siitä, että työ suoritetaan rakentamista koskevien määräysten ja säännösten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Rakennustöitä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavana työnjohtajana voi toimia vähintään rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin tutkinnon suorittanut henkilö. Vastaava työnjohtaja tilaa luvassa määrätyt katselmukset ja on niissä läsnä sekä huolehtii, että rakennusvalvontaviranomaiselle tehdään aloittamisilmoitus.