Meluntorjunta

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee terveydelle tai hyvinvoinnille häiritsevänä tai muulla tavoin vahingollisena. Myös matalataajuinen melu, äänet, joita ihmiskorva ei voi kuulla (infra- ja ultraäänet) määritellään meluksi. Äänellä ja tärinällä voi olla vaikutusta viihtyisyyteen ja työntekoon. Valtioneuvosto on vahvistanut yleiset melutason ohjearvot melulle, jonka katsotaan vaikuttavan vahingollisesti ihmiseen. Ulko- ja sisätiloille on eri ohjearvot, kuten myös eri käytössä oleville alueille. Ohjearvot ovat tietyllä ajanjaksolla mitatun melun keskiarvoja.

Ympäristöluvan käsittelyssä on arvioitava myös melun määrää ja tarvittaessa asetettava melutasoa koskevia lupaehtoja.

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäisestä toiminnasta, joka aiheuttaa melua ja tärinää, jos melun tai tärinän katsotaan olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, ja se on osoitettava Länsirannikon ympäristöyksikölle. Lomake on saatavissa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta tai ympäristöyksikön Mustasaaren, Kristiinankaupungin tai Närpiön osastolta. Useimmiten tällaisella toiminnalla tarkoitetaan tapahtumia, konsertteja, rakentamista tai muuta toimintaa, jota voidaan pitää ympäristölle häiritsevänä. Ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä voidaan asettaa vaatimuksia esimerkiksi melutasolle tai ympäröivälle asutukselle annettavalle informaatiolle. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta, yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta, puolustusvoimien toiminnasta eikä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ole.

Länsirannikon ympäristöyksikön ympäristönsuojelumääräykset Mustasaaren, Närpiön, Kaskisten ja Kristiinankaupungin alueelle luettelee ne toiminnat, jotka ovat ilmoitusvelvollisia, ja kieltää tiettyjen koneiden ja laitteiden käytön sekä lähiympäristölle erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot yöaikaan kello 22–7. Ympäristönsuojelumääräyksissä kuvataan myös yleiset edellytykset tilapäisen, siirrettävän alle 50 päivää toimivan murskaamon sijoittamiselle. 

Äänenvahvistimien ja äänentoistolaitteiden käyttö ulkotiloissa kello 7–22 on sallittu yksipäiväisten ja kertaluonteisten tapahtumien yhteydessä urheilukentillä ja -alueilla,  oppilaitosten ja koulujen piha-alueilla, yhdistysten kiinteistöjen piha-alueilla, puistossa, torilla ja esiintymislavoilla ja muissa vastaavissa esiintymiseen tarkoitetuissa paikoissa. Järjestäjän on ilmoitettava äänentoistolaitteiden käytöstä lähiympäristön kiinteistöille ja huolehdittava, että se häiritsee ympäristöä mahdollisimman vähän.

Terveydensuojelulaissa (763/1994) on määräyksiä, jotka koskevat asuntoja ja muita sisätiloja. Näiden tilojen on oltava sellaisia, ettei asukkaille aiheudu muun muassa melusta terveyshaittaa. Lisätietoja sisäilmaa käsittelevillä sivuilla.


Lomakkeita ja täyttöohjeita

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)