Oppilaan arviointi

Perusopetuslain ja -asetuksen mukaan perusopetuksen oppilaan arvioinnilla on kaksi toisiaan tukevaa tehtävää. Arvioinnin tehtävänä on:

  • ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi).
  • määrittää, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsearvioinnin taitojen kehittäminen toteutuvat formatiivisen arvioinnin avulla. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arviointikeskustelu  

Arviointikeskustelu käydään oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken. Keskustelut käydään loka–helmikuussa, mutta koulu päättää tarkemmasta ajankohdasta. Kunnalla on yhteisiä malleja arviointikeskusteluja varten. 

Arviointikeskusteluja pidetään kerran lukuvuodessa (vähintään 20 minuuttia). Arviointikeskustelun sisältö vuosiluokilla 1–6: 

  • oppilaan oppimisprosessi ja työskentelytavat  
  • osaaminen ja taidot eri oppiaineissa sekä käyttäytyminen – nivellettynä opetussuunnitelman tavoitteisiin  
  • ehdotuksia miten oppilas voi kehittää oppimistaan ja parantaa suoritustaan  
  • oppilaan itsearvioinnista saadut tiedot  

Painopisteet  

  • työskentelykyvyn ja oppimiskyvyn edistyminen  
  • edistyminen oppiaineissa 
  • oppilas ja huoltaja saavat monipuolisen kuvan oppilaan koulunkäynnistä ja oppimisesta  

Vuosiluokilla 7–9 arviointikeskustelujen painopisteenä on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena. 

Lue lisää: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opetussuunnitelma/11684369/tiedot/tiedot