Lääkehoidon turvallinen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Lääkehoidon toteuttaminen varhaiskasvatuspäivän aikana

Kunnan nimi varhaiskasvatus on laatinut yhteistyössä Pohjanmaanhyvinvointi alueen ja alueen muiden kuntien kanssa lääkehoitosuunnitelman, jonka perusteella varhaiskasvatuksessa toteutetaan läkehoitoa. Suunnitelma perustuu STM:n Turvallinen lääkehoito –oppaaseen (2021).

Lapselle ei anneta varhaiskasvatuspäivän aikana muita kuin välttämättömiä lääkkeitä.

Tavanomaisissa sairaustapauksissa lääkkeiden antaminen lapselle on ensisijaisesti huoltajien vastuulla. Useimmat lyhytaikaiset lääkekuurit, esim. tulehdustautien hoitoon käytettävät antibioottilääkitykset ja silmätipat annetaan kotona. Lääkäriä voi pyytää määräämään lapselle pitkävaikutteisen valmisteen.

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito vaatii aina lääkärin määräyksen sekä huoltajien ja varhaiskasvatusyksikön välisen sopimuksen lääkehoidon toteuttamisesta. Sopimus toimii samalla lapsen henkilökohtaisena lääkehoitosuunnitelmana, jonka perusteella lääkehoitoa toteutetaan varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito, josta huoltajien tulee ilmoittaa varhaiskasvatukseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa:

· välitöntä hoitoa vaativat (esim. vaikeat allergiset reaktiot, insuliinishokki, kouristukset)

· satunnaisia oireita lievittävät (esim. astman kohtauslääke)

· pitkäaikaissairauden hoitotoimenpiteet (esim. astma, diabetes, epilepsia, vaikeat allergiat)

Lapsen lääkehoidon toteuttamista ei voi aloittaa varhaiskasvatuksessa ennen kuin hänelle on laadittu henkilökohtainen lääkehoitosuunnitelma ja henkilöstö on saanut perehdytyksen ja lisäkoulutuksen lapsen lääkehoidon toteuttamiseen. Joissain tapauksissa lapsi ei voi aloittaa/palata varhaiskasvatukseen ennen kuin em. asiat ovat kunnossa. Huoltajat osallistuvat lapsen lääkehoitosuunnitelman laatimiseen ja heidän vastuullaan on toimittaa henkilökunnalle kirjallinen dokumentti ajantasaisesta lääkehoidosta tai lääkehoidon muutoksista. Huoltajat huolehtivat lapsen lääkkeiden ja muiden hoitotarvikkeiden toimittamisesta varhaiskasvatuksen yksikköön alkuperäispakkauksissa. Huoltajien vastuulla on tiedottaa terveydenhuollon henkilökuntaa siitä, että varhaiskasvatus yksikössä on tarve lääkehoidon ohjaukselle. Ohjaus lääkkeen antoon tulee järjestää, jos lapselle aloitetaan lääkehoito, jotta henkilökunnalla on valmiuksia toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.