Lannan varastointi

”Nitraattiasetus” eli valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014) ehkäisee maataloudesta peräisin olevien nitraattien pääsyä vesistöön. Asetuksella määrätään muun muassa karjanlannan varastointitilan vähimmäistilavuudesta, lannan ja lannoitevalmisteiden varastoinnin ja levittämisen ajankohdista sekä aumojen sijoittamisesta. Uudet vaatimukset tulivat voimaan 1.4.2015.

Ilmoitus lannan varastoinnista aumassa on tehtävä kirjallisesti 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista Länsirannikon ympäristöyksikköön Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa tai Närpiössä. Ilmoitukseen on liitettävä peruslohkokartta, johon auman sijainti on merkitty.

Jos tuotantoeläintilalla kertyy lantaa yli 25 m³ vuodessa, tilalla tulee olla lannan varastointitila eli lantala. Lantalan tilavuuden tulee riittää vähintään 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle, katso asetuksen taulukko 1. Jos tilalla kertyy varastoitavaa kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa tai jos tilalla varastoidaan kerrallaan enintään 25 m³ kuivalantaa, voidaan lanta varastoida lantalan sijaan tiiviillä siirtolavalla tai muulla vastaavalla alustalla, joka on katoksessa tai joka katetaan peitteellä.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä lannoituksesta vuosittain kirjaa. Kirjanpidon tulee sisältää tiedot peltojen ravinnelisäykseen käytetyn lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ja typpilannoitteiden määrästä sekä niiden sisältämästä liukoisesta typestä ja kokonaistypestä, satotasoista ja ajankohdista, jolloin lantaa on levitetty pellolle.

Kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 prosenttia, voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa. Aumaa voidaan levitysaikana 1.4.–31.10. säilyttää pellolla enintään neljä viikkoa levitystä odottamassa ilman ilmoitusta. Varastoinnista ei saa aiheutua vesistön pilaantumisen vaaraa.

Auman sijoittaminen:

  • Aumaa ei saa sijoittaa pohjavesialueelle tai tulvanalaiselle alueelle.
  • Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.
  • Paikalle, jolla auma on sijainnut, saa sijoittaa uuden auman kahden välivuoden jälkeen.

Auman perustaminen:

  • Auman pohjalle on levitettävä vähintään 20 senttimetrin nestettä sitova kerros.
  • Aumantekopaikalta on poistettava lumi ja alusta on muotoiltava siten, että nesteiden pääsy ympäristöön estyy.
  • Auma on peitettävä tiiviillä peitteellä.

Lannan levityksen ajankohta ja työtavat:

  • Lanta on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua auman perustamisesta.
  • Pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.
  • Lannoitus on kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä (5–10 metriä) vesistöstä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.
  • Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Lannan levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levitys on sallittu marraskuun loppuun saakka, jos lantaa ei ole voitu levittää syksyllä poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena voidaan pitää tilannetta, jossa pelto on suurten sademäärien ja vähäisen haihdunnan vuoksi ollut niin märkä, ettei lantaa ole voitu levittää lokakuun loppuun mennessä. Lannan levittämisestä poikkeuksellisesti marraskuussa tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 31.10.


Tietoja ja materiaalia viljelijöille