Valvontasuunnitelma ja taksa

Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa on otettu huomioon toimintaa ohjaava kansallinen lainsäädäntö sekä EU-lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman sekä terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat. Kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Valvontasuunnitelmaehdotukseen on kirjattu terveydensuojelun lakisääteiset tehtävät, tavoitteet sekä mahdolliset painopistealueet ja priorisointiohjeet. Valvontasuunnitelma sisältää suunnitelman maksullisesta valvonnasta ja näytteenotosta.

Valvontasuunnitelmassa on esitetty arviot suunnitelman mukaisiin tarkastuksiin tarvittavista henkilöstöresursseista henkilötyövuosina.

Länsirannikon ympäristöyksiköllä on ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosiksi 2020–2024. Suunnitelma on hyväksytty Länsirannikon valvontalautakunnassa 29.11.2023 § 44.

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa

Elintarvikelain, terveydensuojelulain, tupakkalain ja lääkelain mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu tarkastuksista, näytteenotoista ja tutkimuksista. Maksut peritään valvontalautakunnan hyväksymän valvontasuunnitelman mukaan. Myös kohteiden hyväksyminen, ilmoitusten käsittely ja määräysten laiminlyönnistä johtuva valvonta on maksullista.

Valvonnan maksut saavat korkeintaan vastata palvelun tuottamisen kustannuksia ja olla näin omakustannushintaisia. Valvontahenkilöstön tuntikustannuksiksi on laskettu 55 euroa.

Ympäristöterveydenhuollon taksa on hyväksytty Länsirannikon valvontalautakunnassa 16.2.2022, § 6, ja se on voimassa 2.5.2022 alkaen.