Vesihuoltopalvelujen yhteistyökumppanit

Kunnalla on kaksi omaa vedenpuhdistamoa, Sepänkylän ja Björköbyn vedenpuhdistamot. Lisäksi vettä ostetaan tukkuvesiyhtiö Poronkankaan Vesi Oy:ltä, jossa Mustasaaren kunta on osakkaana. Kaikkien vedenpuhdistamojen raakavetenä käytetään pohjavettä.

Vaasan Veden ja Maalahden Veden vesijohtoverkkoihin yhdistetyissä johdoissa vesi vaihtuu jatkuvasti, jotta veden hyvä laatu voidaan taata ja ottaa tarvittaessa nopeasti käyttöön.

Kunnan vesijohtoverkkoon pumpataan vuosittain noin 1,1 miljoonaa m3 vettä.

Kunnan eri alueilta pumpataan vuosittain 0,9 miljoonaa m3 jätevettä Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamoon käsiteltäväksi. Osa tästä määrästä on niin sanottua hulevettä (sade- ja sulamisvettä), joka valuu viemäriverkkoon. Huleveden määrää johtoverkossa pyritään vuosittain pienentämään, koska hulevesi aiheuttaa turhia kustannuksia kunnalle.

Kunnalla on omat jätevedenpuhdistamot Koivulahdessa ja Raippaluodossa. Viidellä pienehköllä asemakaava-alueella on panospuhdistamot, joissa jätevesi puhdistetaan ennen kuin se päästetään luontoon.