Eettinen ilmoituskanava

Kunnan ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa kunnan toimintaan liittyvästä vakavasta epäeettisen ja lainvastaisen käytöksen epäilystä.

Huomaa, että ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin käyttötarkoituksiin. Asiakaspalautetta tai moitteita muista asioista voi jättää osoitteeseen info@mustasaari.fi.

Ilmoituskanava on työväline, jonka avulla kunta pystyy puuttumaan toimintaa tai työntekijöitä vakavasti vahingoittaviin epäkohtiin. Kanava on myös proaktiivinen toimenpide, jolla ehkäistään yleiselle edulle aiheutuvaa uhkaa tai vahinkoa.

Mistä asioista ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksen voi tehdä, jos organisaatiossa epäillään tai havaitaan luvatonta tai lainvastaista toimintaa.
Esimerkkejä ilmoitettavista asioista: ​​​​​​

 • lahjukset tai sopimattomat lahjat
 • kilpailulainsäädäntöä vastaan tehdyt rikkomukset
 • tietosuojalainsäädäntöä/salassapitosäännöksiä vastaan tehdyt rikkomukset
 • varkaus tai petos
 • esteellisyys, sopimaton sivutoimi tai muu toimen perusteella saatava yksityinen hyöty tai etu
 • muut lainsäädäntöä vastaan tehdyt vakavat rikkomukset.

Perusteettoman ilmoituksen tekeminen tahallisesti on ilmoittajansuojelulain 36. §:n nojalla rangaistavaa. Perusteettoman ilmoituksen tekijä voi lisäksi syyllistyä muun muassa väärään ilmiantoon tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen (rikoslaki 15. luku 6. § ja 24. luku 8. §). ​​​​​​

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

 • kunnan nykyiset ja aiemmat työntekijät sekä työnhakijat
 • alihankkijoiden tai toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • harjoittelijat ja vapaaehtoistyöntekijät.

​​​​​​​​​​​Miten ilmoitus tehdään?

 • ilmoitus tehdään ilmoituskanavan kautta (linkki)
 • ilmoituksen saa tehdä nimettömänä
 • lomakkeelle täytetään oleelliset tiedot tapauksesta, minkä jälkeen lomake lähetetään käsiteltäväksi
 • Ilmoittaja saa seurantalinkin ilmoituskanavaan ja seitsemän päivän kuluessa vahvistuksen, että ilmoitus on vastaanotettu käsiteltäväksi.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoituksen käsittelevät luottamuksellisesti kansliapäällikkö ja tiedonhallinnan asiantuntija.
Käsittelijät selvittävät asian ja ovat tarvittaessa yhteydessä ilmoittajaan sekä laativat kolmen kuukauden kuluessa kirjallisen raportin toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Ilmoittajan suojelu ja turvallisuus

Ilmoittajansuojelulaki suojelee ilmoittajaa. Suojelun yleisiä edellytyksiä on kolme:

 • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoitusten käsittelyssä otetaan huomioon kaikkien asianosaisten yksityisyyden suoja ja edut.

Tieto ilmoittajan henkilöllisyydestä on ilmoittajansuojelulain 32. §:n nojalla salassa pidettävää tietoa.

Henkilötietojen ja ilmoitusten käsittely

Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun asian käsittely on päättynyt tai kun tietoja ei enää tarvita.

Käsitellyt asiat poistetaan kokonaan, kun käsittelyn päättymisestä on kulunut viisi vuotta.

Asiaa koskevia tietoja käsitellään ainoastaan eettisen ilmoituskanavan tietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittelyä kuvaillaan perusteellisemmin tietosuojaselosteessa, jonka voi tilata osoitteesta tietosuoja@mustasaari.fi.