Info ja maksut

Varhaiskasvatuksen maksut 1.3.2023 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä maksu on enintään 295 euroa kuukaudessa ja ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen maksu on enintään 118 euroa (40%) kuukaudessa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 prosenttia perheen nuorimman lapsen maksusta. Alle 28 euron kuukausimaksua ei peritä.

Perheen kokoa määriteltäessä otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset. Tulona otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha 5 prosenttia. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2024 alkaen

Elokuun 2024 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu
on ensimmäisen lapsen osalta 311 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 30 euroa.
Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään
124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Perheen koko, henkilöäTulorajat euroa/kuukausi 1.3.2023Tulorajat euroa/kuukausi 1.8.2024MaksuprosenttiEnimmäismaksun tuloraja 1.3.2023Enimmäismaksun tuloraja 1.8.2024
23 874 €4 066 €10,7 %6 626 € 6 970 €
34 998 €5 245 €10,7 %7 750 €8 150 €
45 675 €5 956 €10,7 %8 427 €8 880 €
56 353 €6 667 €10,7 %9 105 €9 570 €
67 028 €7 376 €10,7 %9 780 €10 300 €

Esimerkki: Kolmihenkisen perheen kuukausitulot ovat 5 600 euroa (brutto):
5 600 – 4 998 = 602 x 10,7 % = 64 euroa

Kunnassa käytetään suraavaa maksujärjestelmää:

1.8.20221.8.2024
Enintään 60 t/kkVastaa 1–14 t/v50 % täydestä maksusta148 €156 €
61–86 t/kkVastaa 15–20 t/v60 % täydestä maksusta177 €187 €
87–115 t/kkVastaa 21–27 t/v70 % täydestä maksusta207 €218 €
116–149 t/kkVastaae 28–34 t/v80 % täydestä maksusta236 €249 €
150 t/kkVastaa vähintään 35 t/v100 % täydestä maksusta 295 €311 €

Tulotietojen ilmoittaminen

Toivottavaa on, että kaikki talouden tulotiedot toimitetaan samalla kertaa.

Pyydettyjen tulotodistusten lisäksi, kunnalla on mahdollisuus toukokuusta 2023 alkaen tarkistaa palkkatiedot valtakunnallisesta tulorekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta voi tarkistaa perheen tulorekisteriin ilmoittamat tulotiedot varhaiskasvatusmaksun määrittelemiseksi.

Kunnalla on oikeus tarkistaa teidän tulotietojanne tulorekisteristä mikäli ette ole hyväksyneet
korkeimman maksun. Tulorekisteristä kunta saa tietoja ansiotuloista ja maksettuja etuuksia kuten
eläkkeet ja muut KELA etuudet. Huoltajien tulee toki aina ilmoittaa, ne tiedot mitkä eivät ole
saatavilla tulorekisterin kautta, kuten elatusapu, yrittäjän tulot tai pääomatulot (esim. vuokraosinko- ja metsätulot).

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri Lotta Back, lotta.back@mustasaari.fi,

puh. 06 327 7250 Puhelinaika: 9.30-11.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteeri Cecilia Hietamäki, cecilia.hietamaki@mustasaari.fi,

puh. 06 327 7204 Puhelinaika: 9.30-11.


1. Esioppilaat (4 tuntia/päivä)

Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen maksut

Esiopetus on perusopetuslain nojalla maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittavan varhaiskasvatuksen maksu lasketaan kuten edellä (perheen valitseman maksuluokan mukaan).

Esiopetuksessa noudatetaan muuten koulun toimintavuotta, mutta lukuvuosi päättyy viimeistään 31.5.

2. Maksusta vapauttaminen tai maksun alentaminen

Asiakasmaksusta voi saada vapautuksen tai maksua voidaan alentaa maksuvelvollisen elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai hoidollisten näkökohtien perusteella.

Jos päivähoitomaksuksi on vahvistettu korkein maksu tuloselvityksen puuttumisen vuoksi, korkeamman maksun ja tuloselvityksen perusteella vahvistettavan maksun välistä erotusta ei palauteta.

3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen maksu

Kehitysvammaiselle lapselle myönnetään kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla osittain tai kokonaan maksuton varhaiskasvatus, jos varhaiskasvatus on merkitty lapsen erityishuolto-ohjelmaan tai siihen liittyvään henkilökohtaiseen palvelusuunnitelmaan kuntouttavana varhaiskasvatuksena. Jos kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus on kokonaan erityishuolto-ohjelmaan kirjattua kuntoutusta eikä perhe muutoin käyttäisi oikeuttaa varhaiskasvatukseen, lapsen varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua.

Huoltajan tulee toimittaa varhaiskasvatuksen  järjestäjälle kopio erityishuolto-ohjelmasta tai siihen liittyvästä henkilökohtaisesta palvelusuunnitelmasta.

Varhaiskasvatusmaksusta voidaan vapauttaa tai maksua voidaan alentaa hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. 

4. Poissaolon vaikutus maksuihin

  • Varhaiskasvatusmaksu  peritään vain 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana (1.8.-31.7). Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos varhaiskasvatus on alkanut 1.9 tai sen jälkeen, peritään maksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta. 
  • Loma-aikoina varhaiskasvatus keskitetään.
  • Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden,  varhaiskasvatuksesta peritään pienempi kuukausimaksu toimintapäivien lukumäärän perusteella, (koskee uusia lapsia).
  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden. Kaikki sairauspoissaolot on merkittävä Päikyn kalenteriin, kultakin päivältä erikseen.
  • Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Perhe voi luopua varhaiskasvatuspaikastapaikasta tilapäisesti, mutta keskeytyksen tulee kestää vähintään 4 kuukautta ja enintään vuoden, jotta asiakasmaksua ei perittäisi. Tilapäistä luopumista varhaiskasvatuspaikasta ei voi tehdä takautuvasti.

5. Sopimuksen voimmassaolo ja varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Kokopäivähoidon sopimus on voimassa toistaiseksi.

Mustasaaren kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle myönnetään toistaiseksi voimassa oleva varhaiskasvatuspaikka koulunalkuun saakka.

Varhaiskasvatussopimuksen suositeltu irtisanomisaika on 30 päivää. Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan sähköisesti. Esiopetuspaikkaa ei tarvitse irtisanoa.