Oppilashuolto

Oppilashuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilölliseen oppilashuoltoon.

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä, koko esiopetusyksikköä/koulua tukevana yksilöllisenä oppilashuoltona. Tämä tarkoittaa, että panostetaan yhteiseen toimintaan, yhteistyöhön kodin kanssa sekä esiopetusyksikön/koulun turvallisuuteen. Oppilashuolto edistää ja ylläpitää oppilaan hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä, hyvää oppimista ja sosiaalista hyvinvointia sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuolto tukee myös koulun kasvatustoimintaa. Oppilashuoltoryhmä tekee yhteistyötä ja tukee koulun henkilökuntaa luokkatyöskentelyssä.

Oppilashuolto kuuluu kaikille koulussa työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Henkilökunnalla on ensisijainen vastuu koulun hyvinvoinnista.

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Koulun rehtorilla on kokonaisvastuu koulun oppilashuollosta.

Kaikilla oppilailla on oikeus maksuttomaan, yksilölliseen oppilashuoltoon. Yksilöllinen oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaan terveyttä, oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä.