Turvallisuus

Yleisellä tasolla opiskeluympäristön turvallisuudesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).

29 § Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset tämän suunnitelman laatimisesta.

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Edellä 3 momentissa tarkoitetussa järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi määräyksiä voidaan antaa koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

Suunnitelma turvallisuudesta

Koulutuksen järjestäjän tasolla tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma turvallisuudesta. Opetushallitus on opetussuunnnitelman perusteissa antanut määräykset tämän suunnitelman laatimisesta.

Koulun tasolla turvallisuutta edistetään järjestyssäännöillä sekä määräyksillä omaisuudesta, oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksessa ja koulun alueella.

Tuovilan koulun järjestyssäännöt löytyvät kotisivuilta. Lisäksi löytyy ohjeita koulualueelle ja koulussa liikkumiselle sekä käyttäytymiselle. Näitä ohjeita noudatamalla riskit ja tapaturmat voidaan minimoida.