Talousvesi

Vesi on tärkeimpiä elintarvikkeitamme. Talousveden laatua valvotaan säännöllisin näytteenotoin ja talousvettä toimittavan laitoksen oman käyttötarkkailun pohjalta. Näin varmistetaan, että kunnan vesijohtoverkkoon liittyneet kuluttajat saavat hyvälaatuista juomavettä.

Talousveden laadulle asetetaan niin terveyttä koskevia laatuvaatimuksia kuin laatusuosituksiakin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 määrittelee laatuvaatimukset ja talousveden valvontatarpeen.
Terveydensuojelulain 16. § määrittelee talousveden tarkoittavan kaikkea vettä

  • joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta tai tankeista, pulloissa tai säiliöissä taikka käytetäänkö veden ottamiseen veden käyttäjän omia laitteita
  • jota elintarvikealan yrityksessä käytetään elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

Talousvetenä ei pidetä luonnon kivennäisvettä, lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävää vettä, eikä vettä, jota käytetään yksinomaan pyykinpesuun, siivoukseen, peseytymiseen, saniteettitarkoitukseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 401/2001. Asetus koskee talousvettä toimittavia laitoksia, jotka toimittavat käytettäväksi vähemmän kuin 10 m³ päivässä taikka alle 50 henkilön tarpeisiin.