Ruoppaus

Vesilain (587/2011) mukaan ilmoitus ruoppaamisesta on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen vesirakennustyön kuten ruoppauksen ja niiton aloittamista. Ennen ilmoituksen tekemistä ruoppaukseen tai muuhun vesirakennustyöhön on saatava lupa maanomistajalta (jakokunta, kalastuskunta) ja rajanaapureilta kirjallinen suostumus suunniteltuihin toimenpiteisiin. Lomake näitä varten on saatavilla ely-keskuksen verkkosivulla, ja se liitetään ilmoitukseen. Kuuluu myös hyviin tapoihin ilmoittaa muille mahdollisille naapureille suunnitellusta ruoppauksesta. Ilmoitukseen liitetään ruoppausalueen kartta, johon on merkitty massojen sijoitusalueet.

Alle 500 m³:n venepaikan ja uimarannan kunnostamiseksi ilmoitetaan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (sähköinen lomake). Valvontaviranomainen, ely-keskus voi joissakin tapauksissa vaatia vesilain mukaisen luvan hakemista ja tarve siihen harkitaan tapauskohtaisesti ilmoituksen perusteella. Suuremmat ruoppaustyöt, joissa ruoppausmassoja on yli 500 m³, vaativat aina vesilain mukaisen luvan, joka haetaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Vesirakennustöiden, kuten ruoppauksen, toteutusajankohdaksi suositellaan syksyä tai talvea mahdollisten vesialueelle, uimavesille ja lintu- ja kalakannalle koituvien vahinkojen välttämiseksi. Ruoppausmassojen asianmukainen läjitys tulee varmistaa, jotta ne eivät pääse takaisin vesistöön tulvan, aallokon tai sateen aikana. Ruoppausmassoja läjittäminen toisen maa-alueelle vaatii omistajan kirjallista suostumusta ja vesialueelle sijoittaminen vaatii aluehallintoviraston luvan. Läjitysalue ja työstä aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi. Ympäristökeskuksen ruoppausohjeista löytyy ohjeita ja vinkkejä siitä, miten ruoppaus pitää suunnitella ja toteuttaa.

Suomen ympäristökeskuksen esitteessä ”Hoida ja kunnosta kotirantaasi” kuvataan hyviksi havaittuja tapoja ja menetelmiä ranta-alueiden kunnostamiseen. Hoidon ja kunnostuksen tavoitteena on usein rannan parantaminen virkistyskäyttöä, kuten uintia ja veneilyä, varten. Tavoitteena voi myös olla kalojen ja eläinten elinolojen parantaminen.

Vesirakentaminen, eli esimerkiksi sillan, isomman laiturin, aallonmurtajan tai muiden rantalinjaan olennaisesti vaikuttavien tai sitä muuttavien rakenteiden rakentaminen voi edellyttää lupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta ja toimenpidelupaa kunnan rakennusvalvonnalta.