Valtuustoaloitteet

Valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on jokaisen kokouksen jälkeen oikeus tehdä kirjallisia aloitteita. Aloite annetaan

  • kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen
  • kirjallisena
  • puheenjohtajalle.

Aloitteet tehdään kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloitteen jättämisen jälkeen

  • Aloite on sitä enempää käsittelemättä lähetettävä kunnanhallituksen valmisteltavaksi.
  • Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu.
  • Vastaus aloitteeseen on annettava 12 kuukauden kuluessa; jos valtuusto on palauttanut vastausehdotuksen aloitteeseen uudelleen valmisteltavaksi, vastaus aloitteeseen on annettava kuuden kuukauden kuluessa.

Aloitteiden käsittely kunnanhallituksessa

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt.

Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Mistä aloitteet löytyvät?

Aloitteet löytyvät valtuuston pöytäkirjoista. Pöytäkirjat löytyvät sähköisestä asiahallintajärjestelmästä, pöytäkirjat-osion alta. Ohjelmassa voi myös tehdä haun hakutekstikentässä sanoilla ”motion” tai ”aloit” (Huom! Tee suomenkielinen haku ilman e-kirjainta, silloin kaikki sanamuodot nousevat haussa).