Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille on oltava ympäristölupa. Vuonna 2014 uudistettiin ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014). Luonnonsuojelulain liitteessä 1 on luettelo luvanvaraisista toiminnoista. Myös muulle toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa pinta- tai pohjavesien likaantumista, voi olla tarpeen hakea ympäristölupa. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Ympäristölupaa vaativaa toimintaa Länsirannikon ympäristöykiskön alueella on esimerkiksi eläintallit, turkistarhat, elintarvikkeiden valmistus, kiven louhinta ja murskaus sekä jätteenkäsittely ammattimaisesti tai laitoksessa. Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto päättää ympäristölupahakemuksista, jotka lain mukaan kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätäntävaltaan Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa, Kaskisissa, Närpiössä ja Korsnäsissä. Muut kunnat Länsirannikon ympäristöyksikön alueella eivät osallistu ympäristönsuojelun yhteistoimintaan. Suurempien toimintojen ympäristöluvista päättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksessa luetellaan kunkin viranomaisen päätettäväksi kuuluvat ympäristölupahakemukset.

Ympäristölupaa haetaan lomakkeella, jonka saa ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta tai ympäristöyksikön Mustasaaren, Kristiinankaupungin tai Närpiön osastoilta. Lomakkeille on täyttöohjeet. Hakemus on jätettävä kolmena kappaleena hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ympäristöluvan käsittelyaika riippuu asian luonteesta. Käsittelyaika on vähintään viisi kuukautta täydellisen hakemuksen jättämisestä.

Ympäristöluvan käsittely

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuuluttamalla kunnan verkkosivuilla 37 päivän ajan. Naapureille ja mahdollisille muille osallisille lähetetään ilmoitus hakemuksesta. Tapauskohtaisesti ympäristölupahakemuksesta voidaan tiedottaa myös paikallislehdessä. Kuulutusaikana asianosaiset voivat jättää muistutuksia tai esittää mielipiteitä hakemuksesta.

Kuulutusajan jälkeen valmistellaan päätösehdotus käsiteltäväksi Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaostossa, joka päättää asian. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa esitetyt vaatimukset. Toiminta ei liioin saa olla muun lainsäädännön tai alueen asemakaavan vastaista. Luvassa asetetaan muun muassa päästöjä, jätteitä ja valvontaa koskevia ehtoja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupaehtoja tarkistetaan säännöllisesti. Tarkistusvälistä määrätään ympäristöluvassa. Ympäristölupa voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Ympäristöjaoston ympäristölupapäätöksistä ilmoitetaan 37 päivän ajan kunnan verkkosivuilla. Ympäristölupapäätöksen antamisesta ilmoitetaan myös niille naapureille ja muille osallisille, joille on ilmoitettu hakemuksesta. Joissain tapauksissa päätöksestä julkaistaan ilmoitus. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Katso myös
Tietoa ympäristöluvasta
Lomakkeita ja ohjeita niiden täyttämiseen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto