Ympäristölupa

YmpäYmpäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille on oltava ympäristölupa. Vuonna 2014 uudistettiin ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014). Luonnonsuojelulain liitteessä 1 on luettelo luvanvaraisista toiminnoista. Myös muulle toiminnalle, joka saattaa aiheuttaa pinta- tai pohjavesien likaantumista, voi olla tarpeen hakea ympäristölupa. Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Ympäristölupaa vaativaa toimintaa Länsirannikon ympäristöyksikö alueella on esimerkiksi eläinsuojat, turkistarhat, elintarvikkeiden valmistus, kiven louhinta ja murskaus sekä jätteenkäsittely ammattimaisesti tai laitoksessa. Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto päättää ympäristölupahakemuksista, jotka lain mukaan kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätäntävaltaan Mustasaaressa, Kristiinankaupungissa, Kaskisissa, Närpiössä ja Korsnäsissä. Muut kunnat Länsirannikon ympäristöyksikön alueella eivät osallistu ympäristönsuojelun yhteistoimintaan. Suurempien toimintojen ympäristöluvista päättää Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksessa luetellaan kunkin viranomaisen päätettäväksi kuuluvat ympäristölupahakemukset.

Ympäristölupahakemus jätetään sähköpostitse ymparistoyksikko(at)mustasaari.fi. Piirustukset on toimitettava myös oikeassa mittakaavassa paperisina. Lomakkeita saa ympäristöhallinnon verkkopalvelusta ja ympäristöyksikön Mustasaaren, Kristiinankaupungin ja Närpiön osastoilta. Lomakkeiden täyttämiseen on ohjeet. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Luonnollinen henkilö voi jättää lupahakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina. Hakemusasiakirjat toimitetaan kolmena kappaleena.

Ympäristölupahakemuksen käsittelyaika riippuu asian luonteesta. Keskimääräinen käsittelyaika on viisi kuukautta täydellisen hakemuksen jättämisestä.

Ympäristöluvan käsittely

Ympäristölupahakemuksesta tiedotetaan kuulutuksella kunnan verkkosivuilla ja lupaviranomaisen verkkosivuilla vähintään 37 päivän ajan. Kuulutuksesta voidaan tarpeen mukaan ilmoittaa sanomalehdessä. Rajanaapureille ja muille asianosaisille tiedotetaan lisäksi erikseen. Asianosaiset voivat kuulutusaikana jättää muistutuksia tai esittää mielipiteitä hakemuksesta. Hakijalle annetaan sen jälkeen mahdollisuus antaa vastine saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin.

Kuulutusajan jälkeen valmistellaan päätösehdotus käsiteltäväksi Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaostossa, joka päättää asian. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa esitetyt vaatimukset. Toiminta ei liioin saa olla muun lainsäädännön tai alueen asemakaavan vastaista. Luvassa asetetaan muun muassa päästöjä, jätteitä ja valvontaa koskevia ehtoja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupaehtoja tarkistetaan säännöllisesti. Tarkistusvälistä määrätään ympäristöluvassa. Ympäristölupa voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.

Ympäristöjaoston ympäristölupapäätöksistä ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla 37 päivän ajan. Ympäristölupapäätöksen antamisesta ilmoitetaan myös niille naapureille ja muille osallisille, joille on ilmoitettu hakemuksesta. Joissain tapauksissa päätöksestä julkaistaan ilmoitus sanomalehdessä. Päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Katso myös
Tietoa ympäristöluvasta
Lomakkeita ja ohjeita niiden täyttämiseen
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto