Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille. Opetukseen voivat osallistua sekä vasta maahan muuttaneet että Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret. Valmistavan opetuksen tavoitteena on oppilaan suomen tai ruotsin kielen taidon kehittäminen sekä valmiuksien antaminen esi- tai perusopetusta varten.

Oppilaalle tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa oma valmistavan opetuksen suunnitelma eli opinto-ohjelma.  Opinto-ohjelmassa määritellään oppilaan lähtötaso, henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet, joita tarkistetaan säännöllisesti, opiskeltavat oppiaineet ja niiden tuntimäärät ja sisällöt, missä määrin oppilas saa opetusta integroituna yleisopetukseen, pienryhmässä tai yksilöllisenä opetuksena, ohjauksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsemat tukitoimet. 

Opetusta annetaan 6–10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille oppilaille vähintään 1 000 tuntia.  Oppilas voi siirtyä esi- tai perusopetukseen jo ennen valmistavan opetuksen tuntimäärien täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan opetusta siellä.  

Valmistavan opetuksen aikana oppilaita integroidaan ikätasoa vastaaviin suomen- tai ruotsinkielisiin esi- tai perusopetuksen opetusryhmiin heidän oman opinto-ohjelmansa mukaisesti. Integrointi edistää sopeutumista, suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä ja eri oppiaineiden sisältöjen omaksumista.