DigiSmart Mustasaaressa – esiopetus ja perusopetus

Lyhyesti hankkeesta ja sen tavoitteista:

 • Varmistaa, että kaikki oppilaat saavat yhtäläiset mahdollisuudet oppia digitaitoja.
 • Lisätä tukea digitaalisen oppimispolun käyttöönotolle kunnassa.
 • Järjestää opettajille täydennyskoulutusta Uudet lukutaidot -käsitteestä ja kompetensseista mediaosaamisen ja ohjelmoinnin osaamisalueilla ja tarjoa opettajille tukea digitaalisen oppimispolun toteuttamisessa ja osaamisalueiden integroimisessa opetukseen.
 • Laatia konkreettinen suunnitelma, miten yläkouluissa voidaan jakaa oppimispolun sisältöä eri oppiaineisiin.
 • Uuden diginäyttelyn suunnittelu ja toteutus.
 • Päivittää ja hankkia tarvittavia työkaluja ja ohjelmia MODIM-oppimisympäristöhankkeessa luotuun digitaaliseen tekniikkapooliin.
 • Perustaa digiklinikka ja laatia vuosikello ja manuaaleja, jotka tukevat opettajien digitaitojen kehittymistä, sekä järjestää täydennyskoulutustyöpajoja.
 • Luoda hyvät edellytykset oppilaiden taitojen kehittymiselle ja hyvä kokonaiskuva nivelvaiheen siirtymistä.
 • Osallistaa oppilaat prosessiin ottamalla heidät mukaan tuottamaan oppimateriaaleja.
 • Tuoda resurssipankkien kautta yhteistyökulttuuria ja samalla jakamiskulttuuria kunnan suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välille.
 • Varmistaa, että työ jatkuu hankkeen päätyttyä.

Toteutus:
Hanketta koordinoi Anette Hjerpe. Yläkoulun opettajista koostuva hankeryhmä suunnittelee yhdessä koordinaattorin kanssa toteutuksen yhteistyössä opetuspäällikkö Linda Felixsonin kanssa. Opettajat ja koordinaattori toteuttavat hankkeen yhdessä. Oppilasryhmiä asetetaan tuottamaan Uudet lukutaidot-teemoihin liittyvää oppimateriaalia, mm. videoita. Oppilaille laaditaan itsearviointilomake. DigiSmart-hanke toteutetaan yli kielirajojen ja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, jotta hanke kattaa koko oppimispolun.

Tapaamisilla eri luokka-asteilla työskentelevän henkilökunnan kanssa varmistetaan, että oppimispolun sisällön suunnittelu takaa oppilaiden taitojen kehittymisen. Kaikille kunnan kouluille ja esikouluille yhteisen diginäyttelyn suunnittelu ja toteutus teemoista mediaosaaminen ja ohjelmointi, jolloin esikoulujen ja koulujen työskentelyä tuodaan näkyväksi. Opettajien tueksi järjestetään työpajoja, pedagogisia kahviloita, täydennyskoulutusta ja tukea digiklinikan muodossa. Laaditaan digitaalinen vuosikello. Luodaan verkkosivusto, jotta hankkeen aikana tehtyjä materiaaleja voidaan jakaa.

Tehdään yhteistyötä ja järjestetään tapaamisia ja yhteisiä täydennyskoulutuspäiviä aiemmista digitaalisista hankkeista tuttujen kumppaneiden kanssa kokemuksien ja tiedon jakamiseksi. Koulujen ja opettajien Erasmus+ -hankkeiden EARLY ja VEGA yhteydessä hankkima tieto leviää kaikkiin kouluihin. Hyödynnetään ja levitetään digitaalisia hanketuloksia ja materiaaleja muilta kunnilta ja toimijoilta. Hankitaan digitaalisia työkaluja, kuten ohjelmointityökaluja, ohjelmointi- ja pelipohjaisen oppimisen ohjelmistoja ja VR-laitteita (Oculus Quest 2). Työkaluja videoiden tekemiseen oppilaiden kanssa. Nämä työkalut sisällytetään MODIM-oppimisympäristöhankkeen yhteydessä luotuun tekniikkapooliin.