Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston toimiala ja tehtävät

Vammaisneuvoston tehtävistä säädetään kuntalain 28. §:ssä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden,
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää ja kehittää yhteistyötä kunnan, vammaisjärjestöjen ja vammaisten kesken.

Vammaisneuvoston tehtävänä on

  1. edistää ja kehittää kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistyötä tiiviillä vuoropuhelulla kunnan toimielinten kanssa
  2. edistää vammaisväestön yhtäläisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja vammaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia saada kunnan palveluja
  3. seurata vammaisten tarpeita ja tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on vaikutusta vammaisten elinoloihin, kuten kunnan rakennusten suunnittelu ja käyttö sekä maankäytön suunnittelu
  4. valvoa, että vammaisväestölle tärkeät asiat otetaan huomioon kaikkien toimielinten toiminnassa ja että vammaisneuvoston asiantuntemus välitetään näille toimielimille.