Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Poikkeamisluvalla voidaan myöntää lupa poiketa rakennuslain tai rakennusjärjestyksen määräyksistä tai muista kaavoituksessa määrätyistä kielloista ja rajoituksista. Poikkeamisluvan myöntämisessä otetaan huomioon rakennuslain 171. §:ssä asetetut ehdot.

Suunnittelutarveratkaisu tarvitaan, kun halutaan rakentaa asemakaavan ulkopuolelle ilman osoitettua rakennusoikeutta. Suunnittelutarveratkaisun myöntämisessä otetaan huomioon rakennuslain 137. §:ssä asetetut ehdot.  

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu ovat ennakkolupia, joiden myöntämisen jälkeen on haettava erikseen rakennuslupaa.

Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun luvat ovat saaneet lainvoiman. Rakennuslupaa on haettava lupien voimassaolon aikana.

MRL 171. §:n mukaista poikkeamislupaa on haettava kun:

  • Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jolla vallitsee rakennuskielto yleiskaavan tai asemakaavan laatimista tai muuttamista varten (MRL 38. ja 53. §)
  • Anotut rakentamistoimenpiteet poikkeavat voimassa olevasta maakuntakaavasta, yleiskaavasta tai asemakaavasta (MRL 33., 43. ja 58. §)
  • Haetut rakentamistoimenpiteet poikkeavat kunnan rakennusjärjestyksestä (MRL 14. §)
  • Rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, jolla ei ole asemakaavaa eikä sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan perusteena (MRL 72. §).

MRL 137. §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua on haettava kun:

  • Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen tai vapaa-alueiden järjestämiseen (suunnittelutarvealue, jota aiemmin kutsuttiin taaja-asutukseksi) (MRL 16. §)
  • Rakentamisella on merkittäviä ympäristövaikutuksia
  • Rakennuspaikka kuuluu alueeseen, joka on kunnan rakennusjärjestyksessä osoitettu suunnittelutarvealueeksi.