Luonnonsuojelu

Kunta edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan maankäytön suunnittelun yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisesti. Ympäristöyksikkö osallistuu maankäytön suunnitteluun Länsirannikon ympäristöyksikön toiminta-alueella antamalla lausuntoja kaavoista, erilaisista rakennushankkeista ja ympäristövaikutusten arvioinneista.

Luonnonsuojeluohjelmat

Suomessa on kuusi valtakunnallista luonnonsuojeluohjelmaa; soiden, lintuvesien, harjujen, lehtojen, rantojen ja vanhojen metsien suojeluohjelmat. Luonnonsuojeluohjelmat laatii ympäristöministeriö. Suojeluohjelmien määrittämistä alueista muodostetaan pääsääntöisesti lailla tai asetuksella luonnonsuojelualueita. Näillä alueilla katsotaan olevan merkittäviä luonnonarvoja. Suurin osa alueista on valtion mailla. Alueita hoitaa Metsähallitus.