Yhdyskuntarakentamisen valiokunta

Yhdyskuntarakentamisen valiokunnan tehtävät

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta vastaa kaavoitusasioista, kunnallisteknisistä asioista, kiinteistötoimesta mukaan lukien siivous ja ruokapalvelut, vesihuoltolaitoksesta sekä rakennusinvestoinneista (talonrakennus) ja kunnallisteknisistä investoinneista (julkinen käyttöomaisuus).

Yhdyskuntarakentamisen valiokunta luo edellytyksiä kunnanosien laajentamiselle sekä viihtyisille ja turvallisille asuinympäristöille.

Yhdyskuntarakentamisen valiokunnan tehtävänä on

kaavoitus ja maankäyttö

 1. toimia kunnan kaavoitusviranomaisena
 2. valmistella yleiskaavoja ja asemakaavoja strategisen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti tai tulevaisuus- ja kehittämisjaoston hyväksymien yleiskaavojen tavoitteiden ja yritysalueiden mukaisesti
 3. antaa kunnan lausunnot naapurikuntien asemakaavoista
 4. valmistella esitykset maa-alueiden ostosta tai myynnistä
 5. valmistella esitykset maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Mustasaaren kunnan maapoliittisessa ohjelmassa tarkoitettujen maapoliittisten pakkokeinojen käyttämisestä kiinteän omaisuuden hankkimiseksi
 6. valmistella esitys kehittämisalueeksi nimeämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 111. §:n nojalla
 7. valmistella esitys maankäyttösopimukseksi
 8. valmistella kunnanhallitukselle lausunnot valtateiden tiesuunnitelmista sekä ympäristövaikutusten arviointihankkeista ja ympäristöluvista, joilla saattaa olla vaikutusta kaavoitukseen ja kunnan yhdyskuntakehitykseen

kiinteistötoimi

 1. vastata rakennusten ja tilojen hoidosta ja kunnossapidosta
 2. vastata kunnan siivous- ja ruokapalveluista

investoinnit rakennuksiin (talonrakennus)

 1. valmistella kunnanhallitukselle esisuunnittelu investointihankkeesta, joka koskee usean valiokunnan tai lautakunnan tehtäväalueita, tai hankkeesta, jonka investointikustannusarvio on yli 1,5 miljoonaa euroa
 2. vastata kunnan talonrakennusinvestointien suunnittelusta ja toteuttamisesta

kunnallistekniikka, liikenneväylät ja muut tekniset palvelut

 1. vastata laitosten, liikenneväylien, satamien, tievalaistuksen, viheralueiden, puistojen ja yleisten alueiden, toripaikkojen ja toritoiminnan hoidosta ja kunnossapidosta sekä kunnallistekniikasta
 2. vastata liikuntapaikkojen, mukaan lukien uimarannat, ja muiden vapaa-aikatoimintaan tarkoitettujen rakennusten, rakennelmien ja alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
 3. vastata maantielain ja yksityistielain nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä vastata kunnan väyläverkon, vesiväylien ja liikenneturvallisuuden kehittämiseen liittyvistä kunnan tehtävistä
 4. vastata joukkoliikenteen kehittämisestä
 5. vastata yksityistielain ja -asetuksen nojalla kunnalle kuuluvista tietoimitusasioista
 6. vastata niiden yksityisteiden kunnossapidosta, joista kunta on tehnyt kunnossapitosopimuksen
 7. toimia kunnan viranomaisena ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla
 8. valmistella kunnanhallitukselle ehdotukset yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestykseksi ja yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestykseksi sekä tievalaistuksen rakentamiseksi valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti
 9. valmistella kunnanhallitukselle kunnan lausunnot tiesuunnitelmista maantien tai kevyen liikenteen väylän rakentamisesta tai perusparantamisesta
 10. vastata tarvittaessa öljyvahinkojen jälkitorjunnasta öljyvahinkojen torjuntalain nojalla
 11. vastata hulevesien hallinnasta
 12. vastata kunnan julkiseen käyttöomaisuuteen tehtävien investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta

vesihuoltolaitos

 1. vastata kunnalle vesihuoltolain nojalla kuuluvista tehtävistä
 2. vastata kunnan vesihuoltolaitosta koskevien investointien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Yhdyskuntarakentaisen valiokunnan toimivalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty, yhdyskuntarakentamisen valiokunta päättää seuraavista asioista:

kaavoitus ja maankäyttö

 1. maankäyttö- ja rakennuslain 7. §:ssä tarkoitetun kaavoituskatsauksen hyväksyminen
 2. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vaikutukseltaan vähäisten asemakaavojen hyväksyminen
 3. asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi maankäyttö- ja rakennuslain 60. §:n nojalla
 4. asemakaavoitussopimusten tai muiden maankäyttösopimusten hyväksyminen
 5. sellaisen korvauksen hyväksyminen, jonka kunta maksaa maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajalle katualueen tai maan lunastamisesta
 6. maankäyttö- ja rakennuslain nojalla maanomistajan maksettavaksi määrättävän katualueen korvauksen hyväksyminen
 7. kannanottaminen kiinteistönmuodostamislain nojalla kunnalle kuuluviin asioihin
 8. ohjeet asuntotonttien ja yritystonttien luovuttamisesta asemakaavoitetuilta alueilta
 9. oikeuden myöntäminen kunnan asuntotontin ostajalle myydä rakentamaton tontti edelleen erityisestä syystä
 10. kannanottaminen siihen, voiko vuokralainen lunastaa yritystontin
 11. ohjeiden hyväksyminen kunnan maa-alueiden vuokralle antamisesta tai kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta
 12. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun rakennuskehotuksen antaminen
 13. rakennuskiellon määrääminen tai pidentäminen maankäyttö- ja rakennuslain 38. §:n nojalla asemakaavan tai yleiskaavan laatimista varten

kunnallistekniikka, liikenneväylät ja muut tekniset palvelut

 1. asemakaavatien tiepiirustusten vahvistaminen ja asemakaavatien luovuttaminen yleiseen käyttöön
 2. kadunpito ja kadunpidon antaminen ulkopuoliselle
 3. sopimusten hyväksyminen yksityisteiden kunnossapidosta valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti
 4. sopimusten hyväksyminen kunnan hulevesiverkkoon liittymisestä sekä hulevesijärjestelmän toiminta-alueen vahvistaminen

vesihuoltolaitos

 1. liittymissopimusten hyväksyminen, kun on kyse vesihuoltolaitoksen vahvistetuista toimitusehdoista poikkeavista perusteista
 2. vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen vahvistaminen valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti

muut tehtävät

 1. kunnan rakennushankkeita koskevien pääpiirustusten hyväksyminen voimassa oleva talousarvio ja taloussuunnitelma huomioiden, kun hanke perustuu asianomaisen valiokunnan tai lautakunnan hyväksymiin luonnospiirustuksiin ja huonetilaohjelmaan
 2. kunnan talonrakennuksen tai julkisen käyttöomaisuuden investointien toteuttamisesta päättäminen kunkin vuoden investointitalousarviota koskevan valtuuston päätöksen mukaisesti
 3. lämmitys- ja energiahankinnoista päättäminen ilmasto- ja energiastrategian linjausten pohjalta

kiinteistötoimen sekä siivous- ja ruokapalvelujen tehtäväalueilla

 1. kunnan kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitoasioiden hyväksyminen sisältäen niihin liittyvät tarveharkintaa ja toimenpiteiden kiireellisyyttä koskevat esitykset
 2. toimintaperiaatteiden hyväksyminen (kunnan oma toiminta, ostopalvelut, liisaus, kumppanuus)
 3. kunnan tehtäväalueillaan myymien palvelujen palvelutason päättäminen.