Sidonnaisuudet

Vastuullisessa asemassa olevien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on uuden kuntalain (410/2015) mukaan ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Kuntalain uutta määräystä sovelletaan kesäkuun 2017 alusta lukien, kun uusi kunnanvaltuusto aloittaa työnsä. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on edistää kunnan päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Mikä on sidonnaisuus?

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.

Lisäksi ilmoitus tehdään merkittävästä varallisuudesta ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa.

Kenen on ilmoitettava sidonnaisuutensa?

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla luottamushenkilöillä:

 • kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
 • kunnanhallituksen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaostojen jäsenet ja varajäsenet
 • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla viranhaltijoilla:

 • kunnanjohtaja
 • kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijät
 • maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavien jaostojen esittelijät
 • muiden lautakuntien jaostojen esittelijät

Kuntaliiton suositus: Ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet

Johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet