Kunnan johto

Kunnan johto jaetaan poliittiseen johtoon ja ammatilliseen johtoon. Kunnan ylin johto muodostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja kunnanjohtajasta.

Valtuusto hyväksyy eri ohjausasiakirjoja perustan luomiseksi kunnan johtamiselle. Keskeisimpiä ohjausasiakirjoja ovat kuntastrategia, hallintosääntö sekä kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma.

Kunnan johtaminen tarkoittaa kunnan perustehtävän hoitoa ja vastuunkantoa asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimasta ja kunnan kestävästä kehityksestä. Tulevaisuuden haasteista selviämiseen vaaditaan myös strategista johtajuutta.​​​​​​​

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaavaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus ja sen jaostot vastaavat kunnan toiminnan yhteensovittamisesta, omistajaohjauksesta ja kunnan henkilöstöpolitiikasta sekä huolehtivat lisäksi kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja johtaa kunnan johtoryhmää.​​​​​​​

Johtoryhmä koostuu toimialajohtajista ja joistain päälliköistä ja avustaa kunnanjohtajaa kunnan toiminnan, talouden ja hallinnon johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän tehtävänä on ohjata, johtaa ja kehittää organisaatiota kuntakokonaisuuden näkökulmasta poliittisten tavoitteiden pohjalta sekä osallistua aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen.

Toimialojen johtoryhmät toimivat toimialajohtajiensa alaisuudessa ja vastaavat kyseisen vastuualueen toiminnan järjestämisestä. Johtoryhmän tehtävänä on oman toiminnan, henkilöstöresurssien ym. yhteensovittaminen ja kehittäminen.

Valmiusryhmä kutsutaan koolle suurten kriisien sattuessa, jolloin kuntaan ja sen asukkaisiin kohdistuu uhkaa esim. suuronnettomuuden tai terrorismin vuoksi.

Valmiusjohtoryhmä kutsutaan koolle erilaisissa kriisitilanteissa esim. epidemioiden ja pandemioiden yhteydessä.