Kestävä kehitys

Mustasaari on maailman paras paikka asua, työskennellä ja elää. Haluamme, että kunta on paras paikka myös tuleville sukupolville. Siksi teemme työtä kestävän kehityksen eteen.

Kehitys ei voi olla kestävää, jollei luonnonvarojen rajallisuutta ja järkevää käyttöä huomioida, ja siksi keskitymme ilmasto- ja energia-asioihin. Kunta haluaa silti kehittyä kestävästi myös täällä asuville ihmisten näkökulmasta ja taloudellisesta näkökulmasta. Peruspalvelut ovat ja niiden tulee olla kaikille avoimia ja kaikkien saavutettavissa. Taloudellista kestävyyttä luovat vahva elinkeinoelämä ja kasvavat työmarkkinat koko kunnassa.

Työryhmä ja projektijohtaja

Kunnan ilmasto- ja energiatyötä johtaa ja koordinoi kunnanhallitus.

Kestävän kehityksen tiimi seuraa, että ilmastotyön tavoitteet saavutetaan. Lisäksi tiimi järjestää foorumeita kestävän kehityksen työhön osallistuville päättäjille, yritysten ja, järjestöjen edustajille ja nuorille.

Mustasaaren kunnalla on projektijohtaja, jonka tehtävänä on kehittää kunnan ilmastojohtajuutta. Näin halutaan sisällyttää kestävyys ja ilmastoasiat kunnan toimintaan ja toimintoihin ja pitkällä tähtäimellä ottaa työhön mukaan kuntalaiset ja yritykset.

Agenda 2030

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 Agenda 30:ssä kestävän kehityksen tavoitteista ja toimintaohjelmasta. Toimintaohjelma sisältää 17 tavoitetta, jotka tähtäävät köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Tutustu Agenda 2030:een

Kunnan työ kestävän kehityksen eteen

Ilmasto ja energia

Luonto ja ympäristö

Rakentaminen ja suunnittelu

Yrittäjät ja kiertotalous

Liikenne ja kuljetus

Tieto, asenteet ja käyttäytyminen

Hyvinvointi ja terveys