Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen

Lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä sen tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Lapsen vanhemmat tai muut huoltajat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus on kuitenkin kaikille lapsille pakollinen.

1.8.2020 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen.
Esimerkiksi työttömänä tai hoitovapaalla olevan vanhemman lapsi on taas oikeutettu kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Perheen tilanne ei myöskään jatkossa enää vaikuta yksityisen hoidon tuen tasoon.

Päiväkoti- tai perhepäivähoitopaikkaa haetaan omasta kunnasta viimeistään neljä kuukautta ennen aloittamista. Paikan voi saada kahdessa viikossa, jos vanhemmat saavat ennakoimatta työ- tai opiskelupaikan.

Isyysvapaa

Isyysvapaata voi pitää, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta tai ennen kuin adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut kaksi vuotta.

Varhaiskasvatuslain (11 a §) mukaan lapsi ei voi olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana, mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton eli kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset ovat poissa varhaiskasvatuksesta isyysvapaan aikana, heidän poissaolonsa ei kuitenkaan ole maksutonta.

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan samaan aikaan kuin vapaasta ilmoitetaan työnantajalle, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Perhe ilmoittaa isyysvapaasta sekä päiväkotiin että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sihteerille ja toimittaa sihteerille kopion Kelan isyysrahapäätöksestä. Ilman sitä perheelle ei voida myöntää varhaiskasvatuksen maksutonta jaksoa.

Jos isyysvapaata pidetään heti vanhempainrahakauden päätyttyä, varhaiskasvatuspaikkaa on hyvä hakea vasta tosiasiallisen varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisesta lähtien. Isyysvapaan perusteella voidaan myös myöhentää aiemmin jätetyn hakemuksen alkamispäivää.