Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimiala ja tehtävät

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä.

Kunnanhallituksen tehtävänä on Mustasaaren kuntastrategian ja muiden valtuuston hyväksymien tavoitteiden nojalla:

 1. vastata kunnan toiminnasta ja kehityksestä
 2. vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta
 3. vastata kunnan palveluista asukkaille
 4. vastata kunnan maapolitiikasta, elinkeinoelämän kehittämisestä
 5. vastata kunnan edunvalvonnasta sekä ystäväkuntatoiminnasta.

Kunnanhallitus seuraa, että kunnan toimielimet, keskushallinto ja toimialat toimivat valtuuston toiminnalle ja taloudelle asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kunnanhallitus voi kunnan kaikilla toimialoilla antaa sellaisia lausuntoja ja tehdä sellaisia esityksiä, joiden se katsoo olevan kunnan etujen mukaisia.

Kunnanhallitus valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat lukuun ottamatta kuntalaissa tarkoitettuja asioita, vastaa valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta ja täytäntöönpanosta sekä antaa selityksen valtuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen, jos kunnanhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätökseen.

Kunnanhallituksen vastuulle kuuluvat lisäksi ne tehtävät ja päätösvalta niissä asioissa, jotka eivät tämän hallintosäännön nojalla kuulu muun toimielimen tehtäväalueeseen.

Kunnanhallituksen kunnan taloudenhoitoon liittyvät tehtävät määritellään tarkemmin 10. luvussa Taloudenhoito ja sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät tehtävät 12. luvussa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.

Kunnanhallituksen konsernijohtoon liittyvät tehtävät

Kunnanhallitus

 • vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja asioiden valmistelusta valtuustolle
 • vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan
 • arvioi vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta.

Kunnanhallituksen toimivalta

Kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluu, sen lisäksi mitä laissa tai asetuksessa määrätään, päättää seuraavista asioista:

talous ja konserniohjaus

 1. kunnan taseen vaihtuviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden myynti ja vaihto
 2. osakkeiden ja osuuksien hankkiminen ja luovuttaminen
 3. kunnan investointihankkeiden yhteensovittaminen ja esittäminen, miten hankkeet huomioidaan taloussuunnitelman investointiohjelmassa
 4. esisuunnittelun hyväksyminen hankkeelle, joka koskee usean toimielimen tehtäväalueita, tai hankkeelle, jonka investointikustannusarvio on yli 1,5 miljoonaa euroa mutta alle 5 miljoonaa euroa
 5. rahatoimen hoitamista koskevat asiat hallintosäännön 118. §:n mukaan
 6. koko organisaatiossa pidettyjen yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen vahvistaminen
 7. koko kunnan henkilöstön lomauttaminen
 8. maksujen määrääminen tämän hallintosäännön 119. §:n mukaan
 9. kunnanhallituksen tehtäväalueiden tehtävistä, jotka käyvät ilmi tämän säännön 39. ja 40. §:stä
 10. valtion perintönä saaman omaisuuden hakeminen

kaavoitus ja maapolitiikka

 1. kiinteän omaisuuden osto tai vaihto myönnettyjen talousarviomäärärahojen puitteissa ja valtuuston asettamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
 2. kunnan taseen pysyviin vastaaviin kuuluvan kiinteän omaisuuden myynti tai vaihto, kun tasearvo on alle 200 000 euroa
 3. maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä Mustasaaren kunnan maapoliittisessa ohjelmassa tarkoitettujen maapoliittisten pakkokeinojen käyttäminen kiinteän omaisuuden hankkimiseksi (tarkoittaa maan etuostoa ja pakkolunastusta)
 4. maankäyttösopimusten tekeminen maanomistajien kanssa valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti
 5. alueen nimeäminen kehittämisalueeksi maankäyttö- ja rakennuslain 111. §:n nojalla
 6. lausunnon antaminen maakuntakaavoituksesta, naapurikuntien yleiskaavoista sekä ympäristövaikutusten arviointihankkeista
 7. kunnan lausunnon antaminen valtateiden ja muiden valtion teiden tiesuunnitelmista

muut asiat

 1. yleisten teiden perusparantamisen ja päällystämisen kiireellisyysjärjestyksen, yleisten teiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kiireellisyysjärjestyksen sekä tievalaistuksen kiireellisyysjärjestyksen hyväksyminen valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti
 2. kunnan virallisten ilmoituskanavien valinta
 3. aiesopimusten tekeminen kunnan ja yritysten välillä
 4. keskushallinnon toimialoille kuuluvien kokonaisvaltaisten strategioiden ja ohjausasiakirjojen hyväksyminen
 5. viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan kunnanhallituksen toimivaltaan kuuluva asia