Lapsen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus saada kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tuki toteutetaan luontevana osana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaa ja on yksilöllisesti kohdennettua. Lähtökohtana ovat lapsen vahvuudet ja tarpeet. On tärkeää, että lapsi saa tukea sopivalla tuen tasolla heti, kun tuen tarve on havaittu. Oikea-aikaisella ja lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia sekä ehkäistään ongelmien monimuotoistumista.

Lapsen tuen tarpeeseen vastataan pedagogisilla, rakenteellisilla ja/tai hoidollisilla tukimuodoilla. Nämä tukimuodot kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi voi saada tarvitsemaansa tukea hänen aiemmin saamastaan tuesta riippumatta. Tuen tasojen välillä siirrytään joustavasti lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsen tarvitsema tuki toteutetaan varhaiskasvatuksessa/esiopetuksessa aina osana vertaisryhmää.

Kun lapsen tuen tarve on havaittu, tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilökunnan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä yleisen tuen tukipalveluista tehdään hallintopäätös. Ennen hallintopäätöksen tekemistä kuullaan huoltajia. Yhteistyö lapsen ja huoltajien kanssa on tärkeää, jotta tuen tarve voidaan selvittää ja tukitoimet toteuttaa parhaiten.

Mustasaaren kunnassa työskentelee kahdeksan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajaa. Heidän työhuoneensa sijaitsevat virastotalossa sivistysosastolla. Erityisopettajat kiertävät kunnan päiväkodeissa, esiopetusyksiköissä ja tarvittaessa perhepäivähoitopaikoissa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan sekä muiden asiantuntijoiden kuten lastenneuvolan, perheneuvolan, koulun, psykologien, terapeuttien ja sairaalan kanssa.

Vanhemmat, ottakaa yhteyttä!