Valvontalautakunta

Valvontalautakunnan tehtävät

Valvontalautakunta vastaa kunnalle kuuluvista ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon tehtävistä.

Valvontalautakunta on terveydensuojelulaissa tarkoitettu kunnan terveydensuojeluviranomainen, elintarvikelaissa tarkoitettu kunnan valvontaviranomainen, tupakkalaissa tarkoitettu kunnan valvontaviranomainen sekä lääkelaissa tarkoitettu nikotiinivalmisteiden myynnistä päättävä ja myyntiä valvova kunnan viranomainen.

Valvontaltautakunnan toimivalta

Valvontalautakunta päättää seuraavista asioista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

  1. 60. §:ssä mainituissa laeissa tarkoitetun kunnan valvontaviranomaisen päätökset
  2. kolmannen osapuolen kanssa tehtävät sopimukset
  3. virkojen perustaminen tai lakkauttaminen, virkanimikkeiden muuttaminen sekä virkojen kelpoisuusvaatimukset
  4. valvontalautakunnan talousarvio, joka perustuu sopijapuolten kesken tehtyihin sopimuksiin maksu- ja korvausperusteista
  5. valvontaviranomaisen toiminnan jakaminen toimintayksiköihin niin että kunkin yksikön esihenkilönä on vastaava viranhaltija; jako voidaan tehdä maantieteellisesti tai toiminnan sisällön perusteella.