Asiakirjapyynnöt

Oppilas, huoltajat ja viranomaiset voivat tehdä kirjallisen pyynnön tietojen saamiseksi oppilashuollolta. Pyynnöstä on käytävä ilmi, mihin tietoja aiotaan käyttää (perustelu) ja viittaus lakiin, johon pyynnössä vedotaan taikka asiakkaan kirjallinen suostumus, sekä riittävän seikkaperäinen kuvaus tiedon tarpeesta. Alaikäisellä on oikeus kieltää antamasta itseään koskevia tietoja vanhemmille (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 11. §).

Alle 18-vuotiaallakin on oikeus tarkistaa omaa asiaansa koskevat rekisteritiedot, jos hän ikäänsä, kehitystasoonsa ja asian laatuun nähden ymmärtää asian merkityksen. Alaikäisen itsemääräämisoikeuden arviointi ja edellä mainittujen kriteerien täyttyminen on ensikädessä rekisterinpitäjän arvioon perustuva asia.

Mustasaaressa oppilashuollon ja kuraattoripalvelujen asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt lähetetään osoitteeseen Vastaava kuraattori, Sivistystoimi, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. 

Asiakirjatietojen korjaaminen

Asiakirjatietojen korjaamispyynnössä noudatetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 20. §:n 2. momenttia ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000). Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti. Vanhat tiedot jäävät rekisteriin. Rekisteristä näkyy, milloin ja mitä on korjattu ja kuka korjaukset on tehnyt. 

Henkilötietojen käsittely