Katselmukset ja tarkastukset

Lupapäätöksestä näkyy, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on pyydettävä rakennusvalvonnalta rakennustöiden edistyessä. Katselmusten määrä vaihtelee tapauskohtaisesti, joten seuraavien katselmusten tarve on tarkistettava lupapäätöksestä:

Aloituskokous

Rakennuslupaa vaativissa rakennushankkeissa vaaditaan yleensä aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä muun muassa sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa siitä, että suunnitelmat ja rakentaminen ovat luvan, lain ja asetusten mukaisia. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Aloituskokouksessa on oltava mukana ainakin hankkeeseen ryhtyvä ja vastaava työnjohtaja sekä mahdollisesti muu rakennusvalvonnan edellyttämä asiantuntija.

Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintä tehdään vastaavan työnjohtajan tai asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on saanut lainvoiman. Merkitseminen tilataan rakennusvalvonnan kautta.

Sijaintikatselmus

Tarkistuksella varmistetaan, että rakennettu rakennus on kooltaan rakennusluvan mukainen ja että se on rakennettu luvan mukaiselle paikalle ja luvan mukaiseen korkeuteen. Rakennuksen sijainnin tarkistus varataan sen jälkeen, kun sokkelit on tehty.

Hormikatselmus

Rakennustyön vastaava työnjohtaja tekee hormikatselmuksen ja varmentaa tehdyn savupiippujen ja savuhormien tarkastuksen kuittauksella rakennustyön hormitarkastuskirjaan sekä rakennusluvan tarkastusasiakirjaan.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus varataan, kun kantavat rakenteet ja vesikattorakenteet on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä. Vastaava työnjohtaja tilaa rakennekatselmuksen rakennusvalvonnan kautta. Ennen kuin rakennekatselmus voidaan pitää, rakennusvalvonnalle on toimitettava rakennesuunnitelmat (pdf).

Käyttöönottokatselmus

Ennen rakennukseen muuttoa tai rakennuksen käyttöönottoa tulee rakennuksessa olla suoritettuna käyttöönottokatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennukselle tai siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen tulee täyttää terveellisyys- ja turvallisuusvaatimukset siltä osin kuin se otetaan käyttöön.

Käyttöönottokatselmuksessa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • varmistettava, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu
 • talon numerokyltti (tarvittaessa useampia) on kiinnitetty seinään selkeään paikkaan, mistä se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna
 • kiinteistön jätehuollosta on sovittu
 • talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat ja lumiesteet on asennettu
 • kaiteet on asennettu
 • sähkötarkastus on suoritettu ja pöytäkirja on laadittu
 • käyttövesijohtojen painekoe on suoritettu ja koeponnistuspöytäkirja on laadittu
 • IV-tarkastus on suoritettu ja IV-mittauspöytäkirja on laadittu
 • savuhormit ja tulisijat on tarkastettu ja tarkastuspöytäkirja on laadittu
 • yläkerrassa on varatiemahdollisuus kaikista makuuhuoneista
 • palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä
 • palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä 

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisellä rakennushanke saatetaan loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavan työnjohtajan vastuu päättyy. Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa. Loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvonnalle esitetään rakennusluvan tarkastusasiakirjat.

Rakennuslupaa koskevat katselmukset tilaa vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksissa.