Asiakirjapyynnöt

Asiakirjapyyntö suositellaan tehtäväksi kirjallisena. Pyyntö lähetetään kunnan kirjaamoon osoitteeseen
info@mustasaari.fi. Kirjaamo välittää pyynnön edelleen asianomaiselle viranomaiselle käsiteltäväksi ja
vastattavaksi. Tiedonhakuun mahdollisesti liittyvistä maksuista informoidaan ennen kuin viranomainen
käsittelee pyynnön.

Asiakirjapyyntö käsitellään viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian,
kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on vastaanottanut pyynnön.

Jos

 • asiakirjoja pyydetään useita
 • asiakirjat sisältävät salassa pidettäviä osia tai
 • jos jokin muu vastaava edellytys vaatii erityisiä toimenpiteitä tai tavallista isompaa työmäärää asian käsittelemiseksi ja ratkaisemiseksi,

asian saa ratkaista ja tiedon julkisesta asiakirjasta antaa kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on
vastaanottanut pyynnön. (Julkisuuslaki 14. §.)

Viranomaisen asiakirjoista perittävät maksut

Mustasaaren kunnan viranomaiset perivät viranomaisen asiakirjojen (jäljempänä asiakirja) antamisesta
maksun tämän yleistaksan mukaan, jollei toisin määrätä tai säädetä lain, asetuksen tai kunnan muiden
maksutaksojen nojalla. Pääsääntönä on kuitenkin, että tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta on maksutonta, kun kyseessä on yksilöity tieto, joka voidaan antaa kohtuullisella tiedonhaulla.

Taksa on voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi.

Asiakirjat, joista ei peritä maksua

Julkisuuslain 34. §:n ja kunnan perusperiaatteiden nojalla maksua ei peritä, kun

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti tai sähköisesti

2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi

3) asiakirja kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin.

Maksua ei myöskään peritä

4) pöytäkirjanotteesta ja siihen kuuluvista liitteistä

5) rekisteröityä henkilöä itseään koskevista asiakirjoista (yksi pyyntö / vuosi)

6) kunnan omilta viranomaisilta

7) asiakirjasta, joka annetaan kunnan luottamushenkilölle luottamustehtävän hoitamista varten

8) asiakirjasta, joka annetaan kotiseutututkijalle kunnan historiikin kirjoitusta varten

9) asiakirjasta, josta lain tai säädöksen mukaan ei peritä maksua

10) asiakirjasta, joka lain tai säädöksen nojalla annetaan toiselle viranomaiselle

11) kunnan viranomaiselle jätettävän asiakirjan kopioinnista ja jättämisestä annettavasta todistuksesta

12) asiakirjan kopioinnista kuntaan rekisteröidyn yhdistyksen käyttöön (500 kopiota / vuosi)

13) kunnan nykyisen/entisen viranhaltijan tai työntekijän pyytämästä työ- tai palkkatodistuksesta
(ensimmäinen todistus) tai asiakirjasta, jota tarvitaan voimassa olevan tai päättyneen kunnan virka- tai työsuhteen eläkkeen tai muun edun hakemista varten.

Maksuttomuutta voidaan soveltaa sellaisiin tietopyyntöihin, jotka ovat riittävän yksilöityjä ja
joissa tiedot löydetään kunnan tietojärjestelmistä rekistereiden tieto- ja asiakirjaluokituksen, asian numeron tai hakutoimintojen avulla.

Asiallisesti rajoitukseton tai muuten erittäin laaja tietopyyntö ei täytä julkisuuslain mukaista
yksilöintivaatimusta.

Asiakirjat, joista peritään maksu

Sellaisen asiakirjan antamisesta, joka ei täytä maksuttomuuden ehtoja, peritään kohtuullinen maksu
seuraavin perustein. Maksu peritään silloin kun asiakirjan antamispyyntöä ei ole yksilöity riittävästi, asiakirjaa ei löydetä kunnan tietojärjestelmistä tai tiedonhaku on aikaa vievää.

Maksut peritään riippumatta siitä, annetaanko asiakirja suullisesti tai sähköisesti, annetaanko se luettavaksi tai lähetetäänkö postitse. Maksuihin lisätään toimitusmaksu. Maksut sisältävät arvonlisäveron.

Asiakirjojen ja tietojen antamisen maksut

 1. Erityistoimenpiteitä vaativa tiedonhaku
  Erityistoimenpiteitä vaativasta asiakirjasta annettavan tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan:
  – normaali tiedonhaku (0–2 tuntia), 50 euroa
  – vaativa tiedonhaku (2–5 tuntia), 100 euroa
  – erittäin vaativa tiedonhaku (5–10 tuntia), 200 euroa
  – tämän jälkeen 25 euroa/tunti
  Kiireellinen tiedonhaku (viiden arkipäivän kuluessa): porrastettua perusmaksua korotetaan 100 prosenttia.
  Kuntaa koskevaan esittelyyn / tutkimukseen käytettävästä tiedosta perittävää maksua vähennetään 50 prosenttia.
 2. Todistukset ja muut toimenpiteet
  Koulutodistukset (ensimmäinen pyyntö maksuton), 10 euroa
  Työtodistus, palkkatodistus tai asiakirja, joka tarvitaan kunnan virka- tai työsuhteen eläkkeen tai muun edun hakemista varten (ensimmäinen pyyntö maksuton), 10 euroa
  Muut pyynnöstä annettavat todistukset, 10 euroa
  Muut pyynnöstä annettavat ja tarkastamista vaativat todistukset, 20 euroa
 3. Kopiointi
  (Tekijänoikeuksien alaista aineistoa ei saa kopioida)
  1 euroa/A4
  2 euroa/A3
  20 euroa/kartta/piirustus

  Toimitusmaksu
  Toimitusmaksu, 5 euroa
  Maksumuistutus, 5 euroa
  Postitse tavallisena lähetyksenä tai postiennakolla lähetettävät asiakirjat, + postimaksu