Kyrönjoki

Noin 134 kilometriä pitkä Kyrönjoki on Pohjanmaan suurin joki. Se virtaa 23 kunnan halki, ennen kuin se laskee Perämereen Vassorinlahdella Mustasaaressa. Joen varrella on maa- ja metsätalousalueita. Joen vettä käytetään Vaasan kaupungin raakavetenä. Kyrönjokea käytetään myös virkistykseen, kuten melontaan, uintiin ja patikointiin jokivarressa.
Kyrönjoen vesistöalueella asuu noin 100 000 ihmistä. Joki on tulvaherkkä, ja tietyt osuudet siitä muun muassa Mustasaaressa sijaitsevat niin kutsutuilla tulva-alueilla, joilla on ajoittain tulvariski. Alueen tulvaherkkyyteen vaikuttavat muun muassa maaston laakeus, maankohoaminen ja alueen maankäyttö.

Tulva-alueelle on asetettu työryhmä, Kyrönjoen vesistöalueen tulvaryhmä, joka on laatinut tulvariskien hallintasuunnitelman. Suunnitelmassa luetellaan ne toimenpiteet, joilla ehkäistään tai vähennetään tulvan aiheuttamia vahinkoja. Suunnitelmassa korostetaan erityisesti maankäytön sunnittelua ja asukkaiden aktiivisuutta oma-aloitteiseen varautumiseen. Vesi.fi verkkopalvelusta on saatavilla tietoa siitä, miten voi varautua mahdolliseen tulvaan ja miten tällaisessa tilanteessa pitää toimia. Tulvakeskuksesta on saatavilla ajankohtaista tietoa tulvista.

Jokivarren kunnat tekevät yhteistyötä jokea ja sen vesistöalueita koskevissa hankkeissa Kyrönjokirahaston kautta. Rahasto käynnistää Kyrönjoen vesistöaluetta hyödyttäviä hankkeita ja osallistuu tarpeen mukaan niiden rahoitukseen.

Katso myös