Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Perusopetuslain mukaan oppilaalla on koulupäivinään oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Perusopetuksessa on käytössä kolme tuen tasoa, ja puhutaankin kolmiportaisesta tuesta.

Tuen tasot:

Oppilas saa kerrallaan yhden tasoista tukea.

Oppilaan saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukitoimia käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukitoimia lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksellä annettavaa erityisopetusta.Lisäksi oppilas voi saada oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määrättyä yksilökohtaista oppilashuoltoa.

Perusopetuslaki
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallituksen julkaisu, pdf)
Mustasaaren kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Yleinen tuki

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin.Tuen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa jokainen oppilasta opettava opettaja. Oppimissuunnitelmanlaadinnasta ja sen toteutumisen arvioinnista vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien, erityisopettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa.Oppilas osallistuu tuen suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin ikätasoisesti.

Tuki koostuu yleensä tarvittavista opetusjärjestelyistä ja tukitoimista.Yleisen tuen tukitoimia ovat muun muassa eriyttäminen ja tukiopetus.Oppilaalle voidaan tarjota osa-aikaista erityisopetusta. Opetuksessa voidaan käyttää myös erityisiä opetusjärjestelyjä, esimerkiksi järjestää opetus tuntijaosta poiketen tai vuosiluokkiin sitomattomana opetuksena. Erityisistä opetusjärjestelyistä on aina tehtävä hallintopäätös. Yleistä tukea saavan oppilaan suoriutumista arvioidaan aina yleisen oppimäärän tavoitteiden pohjalta. Oppilaan on kuitenkin tarvittaessa saatava osoittaa osaamisensa eri tavoin.

Oppilaan tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti. Tuen tarpeen muuttuessa oppilaalle tehdään pedagoginen arvio tuen tarpeen arvioimiseksi.

Peagoginen arvio

Pedagogisessa arviossa kuvataan oppilaan senhetkistä tilannetta koulutyössä ja tuen tarvetta. Pedagoginen arvio tehdään yleensä silloin, kun yleinen tuki ei enää riitä vaan oppilas tarvitsee säännöllisesti ja samanaikaisesti toteutettavia useita tukitoimia eli tehostettua tukea.

Pedagoginen arvio tehdään myös silloin, kun oppilas kuuluu jo tehostetun tuen piiriin mutta ei enää tarvitse säännöllistä tukea ja voi tarvittaessa palata takaisin yleisen tuen piiriin.

Pedagogisen arvion tekee yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja yhteistyössä jokaisen oppilasta opettavan opettajan, oppilaan, huoltajan ja mahdollisesti koulun muun henkilökunnan kanssa.

Pedagoginen arvio käsitellään oppilaan koulussa moniammatillisessa yhteistyössä opetushenkilökunnan ja yksilökohtaisen oppilashuollon edustajien kesken. Moniammatillinen ryhmä ottaa kantaa oppilaan siirtymiseen tuen portaalta toiselle, yleensä jatketaanko yleistä tukea, aloitetaanko tehostettu tuki vai palaako oppilas yleisen tuen piiriin.

Tehostettu tuki

Oppilaan saamaa tukea voidaan tehostaa, jollei yleinen tuki enää riitä.Oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin pedagogisen arvion perusteella. Siirry lukemaan lisää pedagogisesta arviosta.

Tehostetussa tuessa käytössä on samat tukitoimet kuin yleisessä tuessa, mutta tuki on luonteeltaan suunnitelmallisempaa ja säännöllisempää. Tuen muodot suunnitellaan kokonaisuutena. Tehostettua tukea saavan oppilaan suoriutumista arvioidaan aina yleisen oppimäärän tavoitteiden pohjalta. Oppilaan on tarvittaessa saatava osoittaa osaamisensa eri tavoin.Jokainen oppilasta opettava opettaja vastaa tuen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman laadinnasta ja sen toteutumisen arvioinnista vastaa yleensä luokanopettaja tai luokanvalvoja yhteistyössä oppilasta opettavien opettajien, erityisopettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimissuunnitelma laaditaan aina lukuvuoden alussa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan koulunkäyntiä ja oppilaalle tarjottavaa tukea sekä arvioidaan oppilaan tuen tarvetta ja sen toteutumista. Oppilas osallistuu tuen suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin ikätasoisesti.

Tehostetun tuen aikana voidaan yksittäisissä oppiaineissa käyttää opiskelun erityisiä painoalueita. Oppilas opiskelee silloin vain keskeisimmät sisällöt. Opiskelun erityiset painoalueet kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan.

Pedagoginen selvitys

Jollei oppilas tehostetusta tuesta huolimatta saavuta oman kehittymisensä ja oppimisensa tavoitteita, oppilaasta tehdään pedagoginen selvitys. Selvityksessä kuvataan oppilaan koulunkäyntiä ja tuen tarvetta erityisen tuen tarpeen selvittämiseksi. Selvityksen tueksi käytetään saatavilla olevia asiantuntija-arvioita ja -lausuntoja. Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa yleensä erityisopettaja yhteistyössä luokanopettajan tai luokanvalvojan, jokaisen oppilasta opettavan opettajan, oppilaan, huoltajan ja mahdollisesti koulun muun henkilökunnan kanssa.

Huoltajia kuullaan, ja pedagoginen selvitys käsitellään oppilaan koulussa moniammatillisessa yhteistyössä opetushenkilökunnan ja yksilökohtaisen oppilashuollon edustajien kesken. Moniammatillinen ryhmä ottaa kantaa selvitykseen ja antaa suosituksensa. Suosituksena on yleensä erityisen tuen aloittaminen tai tehostetun tuen jatkuminen.

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätös on määräaikainen hallintopäätös, johon osoitetaan huoltajille valitusoikeus. Hallintopäätöksessä päätetään oppilaan oikeusturvan tai resurssien käytön keskeisistä asioista, esimerkiksi osa-aikaisen tai kokoaikaisen erityisopetuksen tarpeesta, yksilöllistetyistä oppiaineista ja pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Mustasaaren kunnassa erityisen tuen päätöksen tekee opetuspäällikkö. Erityisen tuen päätöksen voimassaolo arvioidaan toisen ja kuudennen vuosiluokan lopussa sekä aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Mustasaaren kuntaan muuttavalle erityisen tuen piiriin kuuluvalle o ppilaalle tehdään uusi päätös erityisestä tuesta. Erityisen tuen tarkistamista ja uutta päätöstä edeltää aina uusi pedagoginen selvitys. Selvitys käsitellään moniammatillisessa ryhmässä, ja huoltajaa kuullaan tässä yhteydessä.

Erityinen tuki

Jos tehostettu tuki ei riitä, oppilas saattaa tarvita erityistä tukea. Erityisen tuen antamiseksi tehdään aina erityisen tuen päätös. Päätös tehdään pedagogisen selvityksen pohjalta. Siirry lukemaan lisää pedagogisesta selvityksestä ja erityisen tuen päätöksestä.

Erityistä tukea annetaan oppilaalle lukuvuosittain laadittavan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaan. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan koulunkäyntiä ja oppilaalle tarjottavaa tukea sekä arvioidaan oppilaan tuen tarvetta ja tuen toteutumista. HOJKS:in laatii yleensä erityisopettaja yhteistyössä luokanopettajan tai luokanvalvojan, jokaisen oppilasta opettavan opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. HOJKS:in laatimisessa hyödynnetään pedagogista selvitystä ja erityisen tuen päätöstä.

Oppilaalle annettava erityinen tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Huoltaja ja oppilas osallistuvat tuen suunnitteluun ja arviointiin, oppilas ikätasonsa mukaisella tavalla. Oppilaan opiskellessa yleisopetuksen ryhmässä oppilaan tuen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat yleensä kaikki oppilasta opettavat opettajat yhteistyössä osa-aikaisen erityisopetuksen erityisopettajan kanssa. Kun oppilas opiskelee erityisopetuksen joustavassa pienryhmässä, oppilaan tuen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa yleensä kokoaikaisen erityisopetuksen erityisopettaja yhteistyössä muiden oppilasta opettavien opettajien kanssa.

Oppilaalle tarjotaan erityisen tuen piirissä samoja tukitoimia kuin yleisessä ja tehostetussa tuessa sekä tarvittaessa kokoaikaista erityisopetusta yhdessä tai useammassa oppiaineessa. Erityisen tuen piirissä olevalla oppilaalla on lisäksi mahdollisuus lyhennettyyn koulupäivään tai terapioihin ja kuntoutukseen koulupäivän aikana, kun näistä on tehty päätös erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

Erityisen tuen piiriin kuuluva oppilas opiskelee yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetuksessa hyödynnetään tarvittaessa opiskelun erityisiä painoalueita, ja tätäkokeillaan oppilaan kanssa ennen siirtymistä oppiaineen yksilöllistämiseen. Opiskelun erityiset painoalueet kirjataan oppilaan HOJKS:iin.

Mikäli oppilas ei tuetustikaan saavuta yleisen oppimäärän arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Yleisen oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää aina hallintopäätöstä, joka tehdään uuden pedagogisen selvityksen pohjalta.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain: kognitiiviset taidot, kieli ja kommunikaatio, motoriset taidot, sosiaaliset taidot ja päivittäiset taidot. Toiminta-alueittaista opetusta järjestetään oppilaalle, jos oppilas ei kykene opiskelemaan oppiaineiden yksilöllistettyjäkään oppimääriä. Toiminta-alueittaisessa opetuksessa oppilas ei voi opiskella erillisiä oppiaineita. Oppilaalla on aina oikeus opiskella ensisijaisesti oppiaineittain.