Kurinpitokeinot

Kurinpitokeinot Mustasaaressa – Tiedote vanhemmille

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa on työrauha ja joka mahdollistaa opiskelun esteettömän sujumisen. Koulu voi vaikuttaa työrauhaan monin keinoin, joista keskeisiä ovat toimintakulttuurin kehittäminen, yhteistyö, yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Turvatakseen työrauhan ja puuttuakseen oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen opetuksen järjestäjällä on oikeus käydä kasvatuskeskusteluja ja käyttää erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelu- ja kurinpitomenettelystä määrätään perusopetuslaissa.

Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Mustasaaressa kaikki koulut noudattavat samaa suunnitelmaa kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamisesta. Suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että toimintatavat ovat lainmukaisia ja yhtenäisiä ja että oppilaita kohdellaan tasapuolisesti. Suunnitelma auttaa myös koulun järjestyssääntöjen noudattamisessa.

Vähäisemmät rikkomukset, kuten myöhästymiset, unohtamiset, tekemättömät läksyt tai kännykän käyttö, selvittää opettaja oppilaan kanssa. Ehkäiseviä kasvatuskeskusteluja käytetään säännöllisesti silloin, kun oppilaiden käytös ei ole hyväksyttävää tai he syyllistyvät lievempiin rikkeisiin. Ehkäisevää kasvatuskeskustelua ei tarvitse kirjata eikä siitä tarvitse ilmoittaa kotiin. Koulussa voidaan sopia, kuka kirjaa pienemmät rikkeet ja miten ne kirjataan.

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen. Kasvatuskeskustelussa oppilaalla on mahdollisuus selittää toimintaansa ja oikaista mahdollinen väärinkäsitys. Kasvatuskeskustelu pidetään mahdollisimman pian rikkomuksen jälkeen. Kasvatuskeskustelun tarkoituksena on parantaa oppilaan käyttäytymistä ja hyvinvointia koulussa. Kasvatuskeskustelusta ilmoitetaan oppilaan huoltajalle. Huoltajalle varataan mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä.

Teon toistuessa kasvatuskeskustelun jälkeen järjestetään toinen kasvatuskeskustelu, jossa noudatetaan samaa kaavaa kuin ensimmäisessä keskustelussa. Tapauskohtaisesti oppilaan ikätaso huomioiden enintään kolmen kasvatuskeskustelun jälkeen siirrytään tarvittaessa muihin kurinpitokeinoihin.

Muita kurinpitokeinoja

Perusopetuslain mukaan voidaan käyttää seuraavia kurinpitokeinoja: jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Oppilaan opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Rehtori tai opettaja voi määrätä opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Rehtori voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kurinpitotoimiin ei tarvita huoltajan lupaa. Huoltajalla ei myöskään ole oikeutta mitätöidä koulun antamaa kurinpitorangaistusta. Koulu ottaa aina yhteyttä huoltajaan kurinpitokeinojen käytöstä. Ennen kirjallisen varoituksen antamista tai oppilaan määräaikaista erottamista huoltajalle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi.

Kaikki rikkeet, jotka voivat vaikuttaa käyttäytymisen arvosanaan, kirjataan Wilmaan.

  • Pinnaaminen, luvaton oleskelu koulualueen ulkopuolella
  • Uhkaava tai väkivaltainen käyttäytyminen, tottelemattomuus, häiritsevä käyttäytyminen
  • Vilppi, näpistely, varastelu, tupakointi, nuuskaaminen, alkoholi
  • Väärentäminen, valehtelu, harhauttaminen, tietoinen vahingonteko, kiusaaminen, häirintä.

    Koulun rehtori ja kunnan opetuspäällikkö vastaa kysymyksiin kurinpitokeinoista.