Muutoksenhaku

Päätöksiin voi hakea muutosta monella eri tavalla. Muutoksenhausta ja valituksista säädetään mm. kuntalaissa, hallintolainkäyttölaissa ja useissa erityislaeissa.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein hallintovalitus. Kuntalaissa säädetään siitä, miten ja milloin voi hakea muutosta päätöksiin kunnallisvalituksella tai oikaisuvaatimuksella.