Digitointiprojekti ja digitaalinen oppimispolku

Modim – modernit digitaaliset metodit

Tavoite:

 • kehittää oppilaiden ja henkilökunnan digitaitoja monipuolisesti ja tasapuolisesti Mustasaaren kunnan kaikissa suomen- ja ruotsinkielisissä perusopetuksen kouluissa ja esiopetuksessa.
 • herättää halu ja kiinnostus kehittää tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista robottiohjelmoinnissa, pelipohjaisessa oppimisessa sekä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden opetuskäytössä. Juurruttaa nämä menetelmät kouluihin digitaalisen opinpolun avulla. Levittää tietoa, jota on saatu Erasmus+ -hankkeiden EARLY ja VEGA kautta ja joihin Mustasaaren opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti.
 • perustaa toimiva tekniikkapooli ja toimia tienraivaajana ja suunnitella uuteen sivistyskampukseen Makerspace-tila, missä luodaan tarvittava tekniikka ja laitteisto, joiden avulla digitaalinen opinpolku viedään tasapuolisesti kaikkien kunnan koulujen ja esikoulujen käyttöön.
 • syventää kaikkien opettajien osaamista yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kunta on aiempien hankkeiden kautta luonut yhteyksiä. Kunta kutsuu koulut ja esikoulut tekemään menetelmiin liittyvää laajaa yhteistyötä seudun koulujen kesken osaamisen levittämiseksi ja kokemusten jakamiseksi.
 • Mustasaaren digitaalinen oppimispolku

  Mustasaaren digitaalinen oppimispolku on tehty yhteistyönä DigiEko ryhmän ja kunnan It tuutoreiden välilä. Mukana tukemassa on myös Centret för livslångt lärande, CLL, Åbo Akademi.

  Tutustu Mustasaaren digitaalisen oppimispolkuun

  DigiSmart Mustasaaressa – esiopetus ja perusopetus

  Lyhyesti hankkeesta ja sen tavoitteista:

  ● Varmistaa, että kaikki oppilaat saavat yhtäläiset mahdollisuudet oppia digitaitoja.
  ● Lisätä tukea digitaalisen oppimispolun käyttöönotolle kunnassa.
  ● Järjestää opettajille täydennyskoulutusta Uudet lukutaidot -käsitteestä ja kompetensseista
  mediaosaamisen ja ohjelmoinnin osaamisalueilla ja tarjoa opettajille tukea digitaalisen oppimispolun toteuttamisessa ja osaamisalueiden integroimisessa opetukseen.
  ● Laatia konkreettinen suunnitelma, miten yläkouluissa voidaan jakaa oppimispolun sisältöä eri oppiaineisiin.
  ● Uuden diginäyttelyn suunnittelu ja toteutus.
  ● Päivittää ja hankkia tarvittavia työkaluja ja ohjelmia MODIM-oppimisympäristöhankkeessa luotuun
  digitaaliseen tekniikkapooliin.
  ● Perustaa digiklinikka ja laatia vuosikello ja manuaaleja, jotka tukevat opettajien digitaitojen
  kehittymistä, sekä järjestää täydennyskoulutustyöpajoja.
  ● Luoda hyvät edellytykset oppilaiden taitojen kehittymiselle ja hyvä kokonaiskuva nivelvaiheen
  siirtymistä.
  ● Osallistaa oppilaat prosessiin ottamalla heidät mukaan tuottamaan oppimateriaaleja.
  ● Tuoda resurssipankkien kautta yhteistyökulttuuria ja samalla jakamiskulttuuria kunnan suomen- ja
  ruotsinkielisten koulujen välille.
  ● Varmistaa, että työ jatkuu hankkeen päätyttyä.

  Toteutus:

  Hanketta koordinoi Anette Hjerpe. Yläkoulun opettajista koostuva hankeryhmä suunnittelee yhdessä
  koordinaattorin kanssa toteutuksen yhteistyössä opetuspäällikkö Linda Felixsonin kanssa. Opettajat ja
  koordinaattori toteuttavat hankkeen yhdessä.

  Oppilasryhmiä asetetaan tuottamaan Uudet lukutaidot -teemoihin liittyvää oppimateriaalia, mm. videoita. Oppilaille laaditaan itsearviointilomake. DigiSmart-hanke toteutetaan yli kielirajojen ja yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, jotta hanke kattaa koko oppimispolun. Tapaamisilla eri luokka-asteilla työskentelevän henkilökunnan kanssa varmistetaan, että oppimispolun sisällön suunnittelu takaa oppilaiden taitojen kehittymisen.

  Kaikille kunnan kouluille ja esikouluille yhteisen diginäyttelyn suunnittelu ja toteutus teemoista mediaosaaminen ja ohjelmointi, jolloin esikoulujen ja koulujen työskentelyä tuodaan näkyväksi. Opettajien tueksi järjestetään työpajoja, pedagogisia kahviloita, täydennyskoulutusta ja tukea digiklinikan muodossa. Laaditaan digitaalinen vuosikello. Luodaan verkkosivusto, jotta hankkeen aikana tehtyjä materiaaleja voidaan jakaa.

  Tehdään yhteistyötä ja järjestetään tapaamisia ja yhteisiä täydennyskoulutuspäiviä aiemmista digitaalisista hankkeista tuttujen kumppaneiden kanssa kokemuksien ja tiedon jakamiseksi. Koulujen ja opettajien Erasmus+ -hankkeiden EARLY ja VEGA yhteydessä hankkima tieto leviää kaikkiin kouluihin. Hyödynnetään ja levitetään digitaalisia hanketuloksia ja materiaaleja muilta kunnilta ja toimijoilta. Hankitaan digitaalisia työkaluja, kuten ohjelmointityökaluja, ohjelmointi- ja pelipohjaisen oppimisen ohjelmistoja ja VR-laitteita (Oculus Quest 2). Työkaluja videoiden tekemiseen oppilaiden kanssa. Nämä työkalut sisällytetään MODIM-oppimisympäristöhankkeen yhteydessä luotuun tekniikkapooliin.