Miten voit vaikuttaa

Kunnan hallinto on demokraattinen hallinto, mikä merkitsee sitä, että kuntalaisilla on mahdollisuus valvoa hallintoa, tehdä aloitteita ja ilmaista mielipiteensä asioista, jotka kiinnostavat.

Kuntalain mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kaupungin asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää muun muassa

  • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin,
  • järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa,
  • tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia,
  • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa,
  • järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa,
  • avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua.

Kunnan jäsenten vaikuttamisoikeuksiin kuuluu myös oikeus hakea muutosta päätöksiin, joiden he katsovat syntyneen väärin perustein. Tavallisin tapa hakea muutosta on tehdä oikaisuvaatimus siihen toimielimeen, joka vastaa päätöksestä. Kunnanvaltuuston päätöksiin tai kunnanhallituksen oikaisuvaatimusten perusteella tekemiin päätöksiin voi hakea muutosta tekemällä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.