Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävät

Konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, IT-toimintoja ja viestintää.

Konsernijaoston tehtävänä on

 • laatia vastuualueelleen ehdotuksia strategioiksi ja ohjausasiakirjoiksi sekä

konserniohjaus

 • seurata aktiivisesti konserniyhteisöjen toimintaa ja kutsua niiden johto keskusteluihin
 • seurata kuntayhtymien toimintaa ja muuta kuntien välistä toimintaa
 • seurata kuntayhtymien talouden toteutumista toimintavuoden aikana
 • seurata konserniyhtiöiden toimintaa, yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja yhtiöiden taloudellisen aseman kehittymistä sekä raportoida kunnanhallitukselle
 • määrätä konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtainen työnjako

talous

 • avustaa kunnanhallitusta talouden seurannassa ja valvonnassa
 • valmistella ehdotus talousarviokehykseksi
 • vastata hankintatoiminnasta
 • seurata toimialojen talouden toteutumista jaostolle toimitettujen kuukausiraporttien avulla
 • seurata toimialojen henkilöstökehitystä jaostolle toimitettujen kuukausiraporttien avulla
 • valmistella tarvittaessa kunnanhallitukselle talousarvion toteuttamisohjeet

henkilöstöhallinto

 • jollei tästä säännöstä muuta johdu, edustaa kuntaa työnantajana
 • tehdä aloitteita kunnan henkilöstöpolitiikan kehittämiseksi
 • paikallisten neuvottelujen käyminen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan
 • kehittää kunnan työsuojelutoimintaa yhteistyössä työsuojeluviranomaisten ja sisäisen työsuojeluorganisaation kanssa
 • valmistella viranhaltijoiden valintaa koskevat asiat kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Konsernijaoston toimivalta

Konsernijaosto päättää seuraavista asioista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

talous ja konserniohjaus

 1. ilmoittaa kunnan kannan konserniyhtiöissä käsiteltävistä asioista
 2. nimeää edustajat yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet
 3. nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin
 4. nimeää kunnan ehdokkaat muiden yhteisöjen hallituksiin, joiden osakas kunta on
 5. nimeää kunnan edustajat kuntayhtymäkokouksiin

henkilöstöhallinto ja työllistäminen

 1. päättää niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa
 2. päättää virka- ja työehtosopimusten määräysten soveltamisesta sekä suositussopimusten hyväksymisestä
 3. hyväksyy paikalliset virka- ja työehtosopimukset
 4. hyväksyy palkkahinnoitteluohjeet sekä palkanlisiä koskevat ohjeet 82. §:n mukaan
 5. hyväksyy harkinnanvaraisen palkallisen virka- ja työvapaan myöntämisohjeet
 6. hyväksyy ohjeet työsopimussuhteeseen ottamisesta
 7. hyväksyy henkilöstöasioiden yleiset ohjeet
 8. valitsee työnantajan edustajat yhteistyötoimikuntaan
 9. valitsee johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat
 10. valtuuttaa kunnanhallituksen alaiset viranhaltijat ratkaisemaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluvan asian.