Elintarvikkeet

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja suojata kuluttajia elintarvikkeista johtuvilta terveyshaitoilta ja taloudellisilta tappioilta. Valvonta on riskiperusteista, ja sitä tehdään hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti.
Valvontatulokset julkistetaan Oiva-järjestelmän kautta.

Elintarvikevalvonta sisältää alkutuotannon, valmistuksen, kuljetuksen, varastoinnin, myynnin, markkinoinnin, tarjoilun tai muun luovuttamisen sekä elintarvikkeiden viennin ja tuonnin.
Elintarvikevalvontaa säätelevät pääasiassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset elintarvikkeista ja elintarviketuotannosta sekä elintarvikelaki (297/2021) ja sen nojalla annetut säädökset.

Elintarvikealan toimija on vastuussa elintarvikkeiden käsittelystä omassa yrityksessään, ja hänen on tunnettava toimintaan liittyvät hygieeniset vaarat ja määräykset. Omavalvonnan avulla elintarvikealan toimija valvoo itse tuotteiden laatua ja että yrityksen rakenteet ja toiminta noudattavat annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Yrittäjä vastaa myös siitä, että elintarvikkeiden pakkausmerkinnät ovat oikeelliset ja määräysten mukaiset. Valvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa yrityksen omavalvontaa ja tarvittaessa neuvoa ja opastaa omavalvonnan toteuttamisessa. Kuluttajat voivat osallistua elintarvikkeiden laadun parantamiseen olemalla valppaita ja ilmoittamalla havaituista puutteista elintarvikevalvontaan.

Ota yhteyttä elintarvikevalvonnasta vastaavaan ympäristö- ja terveystarkastajaan, jos


• otat käyttöön uuden elintarvikehuoneiston
• otat haltuusi olemassa olevan elintarvikehuoneiston
• aiot tilapäisesti myydä tai tarjoilla elintarvikkeita tilaisuuksissa, markkinoilla tai tapahtumissa
• tahdot kysyä jotain omavalvonnasta tai elintarvikkeiden käsittelystä
• epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
• tahdot tehdä elintarviketta koskevan valituksen.

Ruokavirasto on koonnut ohjeet elintarvikeyrityksen perustamisesta ja kahvilan, ravintolan tai suurkeittiön perustamisesta.

Lisätietoja elintarvikevalvonnasta, elintarviketurvallisuudesta ja ajankohtaisista aiheista:
Ruokavirasto