Maa-ainesten otto

Maa-aineslupa

Kiviaineksen, soran, hiekan, saven ja ruokamullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslupa (maa-aineslaki 4. §).

Länsirannikon ympäristöyksikön toiminta-alueella maa-ainesluvat käsittelee Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto. Luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon muun muassa se, miten maa-ainesten ottaminen vaikuttaa maisemaan ja pohjaveteen.

Maanottolupien käsittely ja niiden valvonta ovat maksullisia maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ottamistoiminnan valvonnan taksan mukaan. Maa-ainesluvan käsittelyaika on keskimäärin 3–6 kuukautta täydellisen hakemuksen jättämisestä.

Maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omalta maalta kotitarvekäyttöä varten (maa-aineslaki 4. § 2. momentti). Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-aineksia saa ottaa omalta maalta enintään yhteensä 500 kiintokuutiometriä (kiinto-m³). Jos maa-aineksia on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiinto-m³, asiasta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Pohjavesialueella maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin tai muuttamiskiellon vastaisen seurauksen. Tästä syystä suosituksena on, että kun maa-aineksia aiotaan ottaa kotitarvekäyttöön pohjavesialueella, asiasta ilmoitetaan aina paikalliselle ympäristöviranomaiselle.

Maa-ainesten ottamista kotitarvekäyttöön koskevat samat vaatimukset kuin luvanvaraista maa-ainesten ottamista.

Lisätietoja maa-aineslupahakemusten käsittelystä:
Maa-ainesten otto Mustasaaressa: Camilla Österberg-Mattila, puh. 050 403 4053, camilla.osterberg-mattila(at)mustasaari.fi
Maa-ainesten otto Närpiössä ja Korsnäsissä: Linda Nordmyr, puh. 044 727 1263, linda.nordmyr(at)mustasaari.fi
Maa-ainesten otto Kristiinankaupungissa: Sonja Grönholm, puh. 0400 522 102, sonja.gronholm(at)mustasaari.fi

Kuntaan toimitettavat asiakirjat:

Ottamissuunnitelma (kolmena kappaleena)

Muut lomakkeet:

Hakemus liitteineen jätetään sähköisesti osoitteeseen ymparistoyksikko(at)mustasaari.fi. Piirustukset on toimitettava myös oikeassa mittakaavassa paperisina.

Luonnollinen henkilö voi jättää hakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina.

Toimipisteiden osoitteet löytyvät kohdasta Yhteystiedot.