Maa-ainesten otto

Maa-aineslupa

Kiviaineksen, soran, hiekan, saven ja ruokamullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslupa (maa-aineslaki 4. §).

Länsirannikon ympäristöyksikön toiminta-alueella maa-ainesluvat käsittelee Länsirannikon valvontalautakunnan ympäristöjaosto. Luvan myöntämisedellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon muun muassa se, miten maa-ainesten ottaminen vaikuttaa maisemaan ja pohjaveteen.

Maanottolupien käsittely ja niiden valvonta ovat maksullisia maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisen ja ottamistoiminnan valvonnan taksan mukaan. Maa-ainesluvan käsittelyaika on keskimäärin 3–6 kuukautta täydellisen hakemuksen jättämisestä.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa edellyttävät ottamishankkeet käsitellään pääsääntöisesti yhdessä ja ne ratkaistaan samalla päätöksellä (maa-aineslaki 4 a § ja ympäristönsuojelulaki 47 a §). Lupaa haetaan ympäristö- ja maa-ainesluvan yhteisellä hakemuslomakkeella. Yhteiskäsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä, mutta lupahakemuksen sisältöön ja lupaharkintaan, luvan myöntämisen edellytyksiin ja lupamääräyksiin sovelletaan erikseen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisia aineellisia säännöksiä.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa, ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Lue lisää ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta.

Maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön

Maa-aineslupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omalta maalta kotitarvekäyttöä varten (maa-aineslaki 4. § 2. momentti). Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Maa-aineksia saa ottaa omalta maalta enintään yhteensä 500 kiintokuutiometriä (kiinto-m³). Jos maa-aineksia on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiinto-m³, asiasta on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle.

Pohjavesialueella maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön voi aiheuttaa pohjaveden pilaantumisriskin tai muuttamiskiellon vastaisen seurauksen. Tästä syystä suosituksena on, että kun maa-aineksia aiotaan ottaa kotitarvekäyttöön pohjavesialueella, asiasta ilmoitetaan aina paikalliselle ympäristöviranomaiselle.

Maa-ainesten ottamista kotitarvekäyttöön koskevat samat vaatimukset kuin luvanvaraista maa-ainesten ottamista.

Lisätietoja maa-aineslupahakemusten käsittelystä:
Maa-ainesten otto Mustasaaressa: Jennifer Jungestam, puh. 050 403 4053, jennifer.jungerstam(at)mustasaari.fi
Maa-ainesten otto Närpiössä ja Korsnäsissä: Linda Nordmyr, puh. 044 727 1263, linda.nordmyr(at)mustasaari.fi
Maa-ainesten otto Kristiinankaupungissa: Markus Leppikorpi, puh. 0400 522 102, markus.leppikorpi(at)mustasaari.fi

Kuntaan toimitettavat asiakirjat:

Maa-aineslupahakemus
Ottamissuunnitelma
Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
Ympäristö- ja maa-aineslupahakemus

Muut lomakkeet:

Selvitys naapurien kuulemisesta
Ilmoitus ottamismäärästä
Ilmoitus maa-ainesten ottamisesta kotitarvekäyttöön

Hakemus liitteineen jätetään sähköisesti Lupapisteen kautta tai osoitteeseen ymparistoyksikko(at)mustasaari.fi. Piirustukset on toimitettava myös oikeassa mittakaavassa paperisina.

Luonnollinen henkilö voi jättää hakemuksen ja sen liitteet edelleen paperisina.

Toimipisteiden osoitteet löytyvät kohdasta Yhteystiedot.