Hyvinvointivaliokunta

Hyvinvointivaliokunnan tehtävät

Hyvinvointivaliokunta vastaa kunnan hyvinvointia edistävästä toiminnasta, kuntalaisten osallisuuden kehittämisestä sekä niistä tehtävistä, jotka seuraavien lakien ja niiden määräysten nojalla kuuluvat kunnalle: laki yleisistä kirjastoista, liikuntalaki, nuorisolaki, laki kuntien kulttuuritoiminnasta, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä sekä laki vapaasta sivistystyöstä.

Hyvinvointivaliokunta vastaa kunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen välisistä rajapintatehtävistä 1.1.2022 alkaen.

Hyvinvointivaliokunta vastaa musiikin, tanssin, kuvataiteen ja teatteritaiteen opetuksesta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Valiokunta luo yhteistyössä yhdistysten, seurojen ja järjestöjen kanssa edellytykset toiminnalle edellä mainituilla alueilla.

Kunnan hyvinvointia edistävä toiminta

Hyvinvointivaliokunnan tehtävät hyvinvointia edistävässä toiminnassa:

 • vastata hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä
 • seurata kunnan asukkaiden elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä jokavuotisen hyvinvointikertomuksen avulla sekä vastata muista lakisääteisistä hyvinvointia koskevista strategioista ja suunnitelmista
 • tehdä riittävässä laajuudessa yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa edistääkseen kunnan hyvinvointia
 • edistää oman organisaation hyvinvointia erilaisilla toiminnoilla
 • vastata kansalaisdemokratian kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä parantaa asukkaiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallisuuteen ja vuorovaikutukseen kunnan asioissa
 • vastata nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toiminnan riittävästä resursoinnista.

Kunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen väliset rajapintatehtävät:

 • vastata kunnan matalan kynnyksen toiminnasta, kuten Senioripisteestä ja Welcome Officesta
 • vastata kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä
 • käydä aktiivista keskustelua toiminnasta hyvinvointialueen ja -organisaatioiden kanssa
 • vastata työllistymistä edistävistä toimenpiteistä ja suunnitelmista kunnassa
 • vastata kunnan kotouttamistoiminnasta
 • hallinnoida kunnalle annettavia lahjoituksia
 • kriisiryhmätoiminta
 • vastata muista kunnan ja hyvinvointialueen välisistä rajapintatehtävistä.

Vapaa-aikatoiminta

Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä vapaa-aikatoiminnassa on edistää:

 • väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista
 • lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä
 • eri väestönryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa
 • liikunnan kansalaistoimintaa, mukaan lukien yhdistystoiminta
 • huippu-urheilua
 • liikunnan ja huippu-urheilun eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Toteuttamisessa lähtökohtana on tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Nuorisotoiminta

Hyvinvointivaliokunnan tehtävät nuorisotoiminnassa:

 • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
 • tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
 • tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista
 • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja

Tavoitteisiin päästään ottamalla lähtökohdaksi yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Aikuisopisto

Hyvinvointivaliokunnan tehtävät aikuisopistossa:

 • järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta
 • edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista
 • tehdä yhteistyötä alueen muiden sivistystoimijoiden kanssa
 • järjestää koulutusta tukevaa tai siihen liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa
 • vastata paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin sekä tarjota sisäistä ja ulkoista tilauskoulutusta.

Toiminnassa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteenkuuluvuus ja osallisuus.

Kulttuuritoiminta

 • edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä
 • luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle
 • edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa
 • tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen
 • edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa
 • edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa
 • edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia.

Toteuttamisessa lähtökohtana on demokratia, asukaslähtöisyys, tasa-arvo, kestävä kehitys sekä kulttuurinen moninaisuus ja vuoropuhelu.

Taiteen perusopetus

Hyvinvointivaliokunnan tehtävät taiteen perusopetuksessa:

 • edistää tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, ensisijaisesti lapsille ja nuorille suunnattua eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen
 • luoda edellytykset hyvän musiikki- ja tanssisuhteen syntymiselle ja antaa oppilaalle hyvät taidot ja valmiudet luoda, harjoittaa ja esittää musiikkia ja tanssia
 • luoda perusta elinikäiselle kiinnostukselle musiikkiin ja tanssiin
 • edistää oppilaiden kasvua, vahvistaa heidän persoonallisuuttaan ja kehittää heidän luovia ja sosiaalisia kykyjään sekä ilmaisutaitoaan taiteen kautta.

Toiminta rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle, joka on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan myös järjestää muuta taidetta edistävää toimintaa.

Kirjastotoimi

Hyvinvointivaliokunnan tehtävät kirjastotoimessa:

 • edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin
 • edistää tiedon, aineiston ja kulttuurisen sisällön saatavuutta ja käyttöä
 • edistää tarkoitustenmukaisten tilojen, ajantasaisten laitteiden ja osaavan henkilökunnan saatavuutta
 • edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa
 • edistää mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen
 • edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Toteuttamisessa lähtökohtana on yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Hyvinvointivaliokunnan toimivalta

Hyvinvointivaliokunta päättää seuraavista asioista:

 1. kunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen tai muun yhteistyöosapuolen välisten rajapintapalvelujen yhteistyösopimusten laadinta ja seuranta
 2. avustusten myöntäminen yhdistyksille ja yhteisöille kunnassa tehtävään yleishyödylliseen toimintaan
 3. toiminta-avustusten ja muiden kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoimintaan myönnettävien avustusten perusteet
 4. kunnan liikuntapaikkojen harjoitusvuorojen jakoperusteet
 5. aikuisopiston lukuvuoden työ- ja lomapäivät
 6. aikuisopiston kurssitoiminnan opetustuntien kehyssuunnitelma
 7. aikuisopiston kurssitoiminnan opinto-ohjelma
 8. aikuisopiston kurssitoiminnan ryhmäkokojen perusteet
 9. kunnan kotouttamisohjelman laatiminen ja päivittäminen
 10. Welcome Officeen liittyvät asiat.

Valiokunnalle annetaan neljännesvuosittain tiedoksi tilastoja hyvinvointialueesta ja muusta keskeisestä toiminnasta.