Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueilla huolehditaan lisäksi kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä. Luonnonsuojelualueita ovat: kansallispuistot, luonnonpuistot, valtion muut luonnonsuojelualueet ja yksityisille maille perustetut suojelualueet.

Mustasaaressa on Snipansgrundin-Medelkallan hylkeidensuojelualue. Hylkeidensuojelualueella liikkuminen ja oleskelu lähempänä kuin puolen merimailin (926 m) päässä on kielletty ympäri vuoden ilman Metsähallituksen lupaa.

Yksityisiä luonnonsuojelualueita voidaan perustaa maanomistajan hakemuksesta ja ympäristökeskuksen päätöksellä kunnan, yksityisen tai yhteisön omistamille maille. Närpiössä on muun muassa Ellfolks oas ja joitakin pienehköjä yksityisiä suojelualueita.

Luonnonsuojelulaissa mainittujen kohteiden lisäksi voidaan metsälain (1093/1996) mukaan rauhoittaa myös elinympäristöjä. Nämä tärkeät elinympäristöt erottuvat selkeästi ympäristöstään. Ne ovat usein pinta-alaltaan pieniä ja merkitykseltään vähäisiä metsänhoidolle. Lisäksi on neljä vesiluontotyyppiä, jotka on suojeltu vesilain (587/2011) mukaan. Ne ovat enintään kymmenen hehtaarin suuruisia fladoja, kluuvijärviä tai lähteitä taikka noroja tai enintään yhden hehtaarin suuruisia lampia tai järviä.

Katso myös
Retkikohteet
Toimintaohjelmat luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi (Ympäristöministeriö)
Lajien ja luontotyyppien suojelu