Luottamuselimet ja luottamushenkilöt

Kunnan toimielimet ovat monijäsenisiä kunnan viranomaisia. Kunnassa on lain mukaan oltava valtuusto, kunnanhallitus, lupa- ja valvonta-asioita käsittelevä toimielin, tarkastuslautakunta sekä vaalilaissa säädetyt vaalitoimielimet. Kaksikielisen kunnan opetustoimen hallintoon on asetettava kumpaakin kieliryhmää varten toimielin.

Valtuusto voi harkintansa mukaan asettaa lautakuntia, tai niiden sijasta valiokuntia, johtokuntia sekä jaostoja kunnanhallitukseen, lautakuntaan, valiokuntaan ja johtokuntaan. Valtuusto päättää toimielinten kokoonpanosta ja toimikaudesta. Lautakunnat ja valiokunnat toimivat kunnanhallituksen alaisuudessa, ja jaostot ja johtokunnat kunnanhallituksen, valiokunnan tai lautakunnan alaisuudessa.

Etsi tietoja luottamushenkilöistä, ja katso missä elimissä he istuvat