Kaivu- ja sijoitusluvat

Kaivu- ja sijoitusluvat sekä yleisten alueiden käyttö.

Teillä, kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt edellyttävät kaivu- ja sijoituslupaa. Lupaa haetaan kunnallistekniikan osastolta.

Kaivu- ja sijoituslupa tarvitaan teillä, kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä kaivutöitä varten sekä esimerkiksi tie- tai katualueelle pysyvästi sijoitettaville johdoille, putkille ja kaivoille.

Kaivu- ja sijoituslupa antaa kunnalle mahdollisuuden ohjata, valvoa ja sovittaa kaivutöiden aikataulut niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja muulle toiminnalle rakennustyömaan ympäristössä. Työ on suoritettava nopeasti ja turvallisesti. Työmaa-alueen käyttö muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen on kielletty.

Hakemus kaivu- ja sijoitusluvasta

Ennen kaivutöiden käynnistämistä lupaa hakeneen on omalla kustannuksellaan selvitettävä, missä muiden yritysten ja laitosten maanalaiset ja/tai maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet sijaitsevat. Ennen töiden käynnistämistä on tehtävä alkukatselmus. Hankevastaavan on tilattava katselmus luvanmyöntäjältä viimeistään viikko ennen töiden aloittamista.

Tiellä, kadulla tai yleisellä alueella tehtävistä töistä vastaavan on jätettävä kaivu- ja sijoituslupahakemus kunnalle 21 vuorokautta ennen töiden käynnistämistä. Työt voidaan aloittaa heti kun kunta on myöntänyt kaivu- ja sijoitusluvan.

Kaivu- ja sijoituslupaa haetaan kirjallisesti e-lomakkeella. E-lomakkeen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen: kunnallistekniikka.hakemukset@mustasaari.fi.

Kaivu- ja sijoituslupahakemuslomake

Maksut

Kunnalla on kunnossapitolain mukaan oikeus periä maksu, joka vastaa katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä aiheutuvia kustannuksia sekä ilmoituksen tarkistamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneita kustannuksia.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunnan hinnasto

Määräykset

Kunta voi antaa kaivuluvassa työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen työstä mahdollisesti liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle, kadulla ja yleisellä alueella sijaitseville johdoille ja laitteille sekä kadun ja yleisen alueen rakenteille aiheutuvan haitan ja vahingon vähentämiseksi.

Mustasaaren kunnan kaivu- ja sijoituslupamääräykset:

Liite 4:

Myönnetyt kaivu- ja sijoitusluvat

Ajankohtaiset myönnetyt kaivu- ja sijoitusluvat löytyvät täältä:

Linkki: 

Valitse päätöstyypiksi ”Kaivuluvat”.

Vastuuhenkilö

Hans Hjerpe

Rakennuttajainsinööri, kunnallistekniikka

+35863277192, +3585069612

hans.hjerpe@mustasaari.fi

Sijainen

Kjell Sundsten

Tiemestari

+35863277180, +3585069616

kjell.sundsten@mustasaari.fi

Valvoja

Kim Ehrs

Kunnallistekniikan työjohtaja

+358506917

Toni Meriläinen

Kunnallistekniikan työjohtaja

+358444240352