Tulevaisuus- ja kehittämisjaosto

Tulevaisuus- ja kehittämisjaoston tehtävät

Tulevaisuus- ja kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa.
Tulevaisuus- ja kehittämisjaoston tehtävänä on

 • vastata strategisesta kehittämis- ja maankäyttöpolitiikasta sekä kunnan strategisesta maapolitiikasta
 • valmistella kunnanvaltuustolle kuntastrategia ja vastata sen arvioinnista
 • valmistella kunnanvaltuustolle ehdotus maapoliittiseksi ohjelmaksi
 • valmistella kunnanvaltuustolle ehdotus maankäyttösopimuksen periaatteiksi
 • valmistella kunnanvaltuustolle kunnan strategisen yleiskaavan tavoitteet
 • valmistella kunnanvaltuuston päätettäväksi ehdotus strategiseksi yleiskaavaksi
 • hyväksyä uusien osayleiskaavojen tai niiden tarkistuksen tavoitteet
 • hyväksyä yritysalueiden uusien asemakaavojen tai asemakaavojen laajojen tarkistusten tavoitteet
 • ottaa kantaa kohdissa 5 ja 6 tarkoitettujen kaavojen aikatauluun, jos se poikkeaa hyväksytystä kaavoitusohjelmasta, sekä antaa yhdyskuntarakentamisen valiokunnalle tehtäväksi aloittaa kaavatyö
 • valmistella kunnanhallitukselle ehdotus kunnan investointihankkeiden yhteensovittamiseksi osana kunnan talousarvioprosessia
 • vastata kunnan elinkeinopolitiikasta
 • kehittää kunnan elinvoimaa ja vastata elinkeinoasioiden seudullisesta yhteistyöstä
 • vastata ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta kunnanvaltuustolle sekä sen arvioinnista kunnanvaltuustolle vähintään kerran toimikauden aikana
 • vastata saariston, kylien, matkailun ja maaseutuelinkeinojen kehittämisestä
 • valmistella vuosittain valtuustolle ehdotus viisivuotiseksi kaavoitusohjelmaksi
 • valmistella kunnanhallitukselle lausunnot maakuntakaavoituksesta ja naapurikuntien yleiskaavoista
 • valmistella kunnanhallitukselle ehdotuksia aiesopimuksiksi kunnan ja yritysten välillä
 • vastata kunnan asuntopolitiikasta ja valmistella kunnan asuntopoliittinen ohjelma kunnanvaltuustolle
 • vastata kunnan omista kehittämishankkeista, mikäli yksittäinen valiokunta tai lautakunta ei hallinnoi hanketta.
 • vastata kunnan markkinoinnista
 • käsitellä kehittämistiimin ehdotuksia investointihankkeen suunnitteluun ja hyväksyä investointihankkeen tavoitteet, taloudelliset kehykset, mitoitus (tilastojen, kuten oppilasmäärän ja -ennusteiden, asukaskehityksen ja liikennetilanteen perusteella) ja sijoittelu (mille osa-alueelle investointi sijoitetaan). Investointihankkeen suunnittelun tulee johtaa esisuunnitteluun, jonka yhdyskuntarakentamisen valiokunta laatii.

Tulevaisuus- ja kehittämisjaoston toimivalta

Tulevaisuus- ja kehittämisjaosto päättää seuraavista asioista, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

 1. visiosuunnitelmien laatiminen kehittämissuunnittelun ja maankäytön pohjaksi kunnan yleiskaavoissa
 2. vuosittainen arvio kunnan strategisista maakaupoista kunnan maanhankintojen pohjaksi
 3. maankäytön, talonrakennushankkeiden tai muiden kehittämishankkeiden suunnittelukilpailun järjestäminen uusien konseptien löytämiseksi
 4. yhteisiin tai EU:n tukemiin hankkeisiin osallistuminen, mikäli yksittäinen valiokunta tai lautakunta ei hallinnoi hanketta
 5. kunnanhallituksen alaisen viranhaltijan valtuuttaminen ratkaisemaan tulevaisuus- ja kehittämisjaoston toimivaltaan kuuluva asia.