Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea kylien kehittämisavustusta


Mustasaaren kunta haluaa kannustaa yhdistyksiä ja yhteisöjä kehittämään kyläänsä ja aktivoimaan sen asukkaita. Kunnalta voi nyt hakea jopa 10 000 euron avustusta kylän kehittämiseen. Lisätietoja hakumenettelystä löytyy täältä.

Vägar

Mustasaari on elinvoimaisten kylien kunta. Jotta tämä olisi totta myös tulevaisuudessa, kunta haluaa kannustaa yhdistyksiä ja yhteisöjä kehittämään kyläänsä ja aktivoimaan sen asukkaita.

Kannustus toteutetaan niin, että yhdyskuntarakentamisen lautakunta jakaa vuonna 2021 kehittämisavustusta 50 000 euroa. Kehittämisavustusta voi hakea kaksi kertaa vuodessa, sillä edellytyksellä, että rahaa on vielä jäljellä toista jakokierrosta varten. Avustus on tarkoitettu investointiin tai investointiin johtavien, jo olemassa olevien rahoituslähteiden täydennykseksi. Avustuksen enimmäismäärä hanketta kohden on 10 000 euroa. Kylien kehittämishankkeisiin myönnetään varoja ensisijaisesti niissä kylissä, joita ei ole määritelty kunnanosakeskuksiksi. Osakeskuksia ovat Sulva, Helsingby, Sepänkylä, Koivulahti, Karperö ja Raippaluoto. Kaikkia hankkeita kehotetaan joka tapauksessa jättämään hakemus.

Hakuvaatimukset, vastuu ja raportointi
Kylien kehittämisavustusta voivat hakea vain yhdistykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka on Mustasaari, tai joilla on toimintaa kunnassa.

Yhdistyksen tai yhteisön on lisäksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

Yhdistys tai yhteisö on tehnyt päätöksen hankehakemuksesta.
(Toimitetaan joko hakemuksen yhteydessä tai täydentävänä asiakirjana myöhemmin.)

Hankkeeseen sisältyy investointi.

Hanke toteutetaan vuoden sisällä avustuksen maksamisesta.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää kylää ja/tai aktivoida sen asukkaita.

Hakija tai joku muu taho (ei kunta) vastaa hankkeen lopputuloksen turvallisuudesta, toiminnasta ja ylläpidosta. Tämän järjestämisestä täytyy jättää selvitys.

Hakija vastaa kaikkien hanketta varten tarvittavien asiapaperien, selvitysten, asiakirjojen, lupien ynnä muiden hakemisesta ja toimittamisesta asiaankuuluville viranomaisille. (Tämä on erityisen tärkeää, jos hankkeessa rakennetaan jotakin)

Hakija sitoutuu jättämään hankkeen päätyttyä loppuraportin hankkeesta ja selvityksen avustuksen käytöstä. Kehittämisavustus voidaan periä takaisin, jos sitä ei ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen.

Hakemus
Hakemuksesta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

Haetun avustuksen määrä ja sen täsmällinen käyttökohde.
Hankkeen kokonaiskuvaus, toteutustapa ja toteuttaja.
Perustelu miksi hankkeelle olisi myönnettävä avustusta ja kuinka tärkeä se olisi hankkeelle.
Selvitys muista haetuista ja saaduista avustuksista ja saatujen avustusten euromäärästä.
Hankkeen aikataulu ja eri vaiheiden suunniteltu toteutusajankohta.
Lista hankkeessa tarvittavista viranomaisluvista.

Hakemusasiakirjat
Hakemuksen on sisällettävä seuraavat asiakirjat:

1) Hakemus.
2) Täytetty hakulomake. (Malli löytyy täältä: Kylien kehittämisavustus.)
3) Kuluvan toimintavuoden talousarvio.
4) Hankkeen kokonaistalousarvio, josta käy selkeästi ilmi talkootuntien määrä.
5) Edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus. (Ei koske vasta perustettuja)
6) Selvitys hankkeen lopputuloksen turvallisuuden, toiminnan ja ylläpidon hoidosta hankkeen päättymisen jälkeen.
7) Yhdistyksen tai yhteisön päätös hankehakemuksesta.
(Toimitetaan joko hakemuksen yhteydessä tai täydentävänä asiakirjana myöhemmin.)

Arviointikriteerit
Kunnanjohtaja asettaa viranhaltijaryhmän, joka arvioi hakemukset. Arvioinnissa hakemuksille annetaan 1–5 pistettä jokaisesta seuraavasta kohdasta:

1) Hankkeen tärkeys kylälle.

2) Yleishyödyllisyys hankkeen päätyttyä.
Esimerkiksi kaikkien kylän asukkaiden maksuttomassa käytössä oleva kohde on yleishyödyllisempi kuin kohde, jota vain osa asukkaista voi käyttää tai jonka käyttö on maksullista.
Pisteytystä korottaa myös, jos hanke luo synergiaa useammalle kuin yhdelle alueen kylälle.

3) Hankkeen työllistävä vaikutus ja yhteistyö hankkeen aikana.
Pisteytystä korottaa esimerkiksi talkootuntien suuri määrä ja/tai koko- tai osa-aikainen työntekijä.

(Huom.: kuntien kehittämisavustusta ei saa käyttää palkkakustannuksiin tai hankkeen johdon palkkioihin. Sen sijaan sitä voi käyttää hankkeen toteuttamiselle tärkeiden rakennuspalvelujen ostamiseen.)

4) Työllistävä/aktivoiva vaikutus hankkeen päättymisen jälkeen.
Arviointi tehdään työllistämisen/aktivoinnin laajuuden perusteella.

5) Kestävän kehityksen ja synergian huomioiminen hankkeen ja sen lopputuloksen aikana.
Pisteitä saa siitä, miten hankkeen toteuttamisessa huomioidaan ympäristö- ja ilmastoviisaus ja missä määrin lopputuote luo ympäristö- ja ilmastoviisasta synergiaa.
Pisteytystä korottaa myös kylien välinen synergia ja yhteistyö.

Hakumenettely, aikataulu ja maksatus
Kylien kehittämisavustus haetaan toimittamalla hakemus ja kaikki siihen kuuluvat liitteet sähköpostitse tai postitse kunnan kirjaamoon viimeistään 26.5.2021 klo 16.

Hakemukset liitteineen toimitetaan info@mustasaari.fi-osoitteeseen tai osoitteeseen Mustasaaren kunta/Kirjaamo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Yhdyskuntarakentamisen lautakunta päättää kehittämisavustuksen saajat viimeistään 23.6.2021.

Avustus maksetaan, kun yhdyskuntarakentamisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.

Kysymyksiin vastaa:
Kehitysjohtaja Mikael Alaviitala:
mikael.alaviitala@mustasaari.fi, puh. 044 727 1210

Elinkeinopäällikkö Henna-Maija Sumuvuori:
henna-maija.sumuvuori@mustasaari.fi, puh. 044 4249109

Lisää uutisia