Maksut

Yhteenveto hoivalautakunnan maksuista 1.1.2021

Perusterveydenhuollon avohoito

Lääkärin vastaanottokäynti, vuosimaksu41,20 € 
Sairaanhoitajan vastaanottokäynti (sairaanhoidon neuvonta)11,40 €/käynti kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksuton
Asiantuntijasairaanhoitajan vastaanottokäynti (astma-, diabetes- tai sydänhoitaja)11,40 €/käynti kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksuton
Sarjassa annettava hoito (asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 11. §)11,40 €/hoitokerta, maksu peritään enintään 45 hoitokerralta (esim. lääkinnällinen kuntoutus)
Antikoagulanttihoitoon liittyvä ensikäynti11,40 €
Rokotuskäynti11,40 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä. Koskee rokotuksia, jotka eivät sisälly valtakunnalliseen rokotusohjelmaan.
Rokotus ulkomaanmatkan takia11,40 € rokote reseptillä apteekista
Rokotukset ulkomaantyömatkaa varten järjestetään työterveyshuollon kautta.
Käyttämättä ja peruuttamatta jäänyt palvelu50,80 €, maksu voidaan periä vain 15 vuotta täyttäneiltä

Kotisairaanhoito

Lääkärin käynti18,90 €/käynti
Muun henkilökunnan käynti   12,00 €/päivä

Fysioterapia, puheterapia ja toimintaterapia

Yksilökäynti11,40 €/käynti
Ryhmäkäynti11,40 €/käynti

Laboratorio- ja röntgentutkimus                  

Yksityislääkärin lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista peritään tosiasiallisen kustannuksen mukainen maksu.

Lähisairaalojen hoitomaksut

Lyhytaikaishoito48,90 €/vuorokausi

Pitkäaikaishoidon maksu määräytyy potilaan maksukyvyn mukaan. Hoitomaksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidettavan nettotuloista. Jos laitoshoidossa olevan kuukausitulot ovat suuremmat kuin puolison, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 prosenttia puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista. Hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön tulee vuonna 2020 ja 2021 jäädä vähintään 110 euroa kuukaudessa.

Alle 18-vuotiailta potilailta peritään hoitopäivämaksu enintään seitsemältä arkipäivältä kalenterivuodessa. Sen jälkeen maksuton.

Päivä- tai yöhoito 22,50 €/vuorokausi
Sijaishoito 11,40 €/vuorokausi (3 vuorokautta kuukaudessa tai enintään 36 vuorokautta/vuosi)

Kotisairaala

Lääkärin kotikäynti18,90 €/käynti/päivä
Muun henkilökunnan kotikäynti12 €/käynti/päivä (myös palliatiivisen hoidon stabiilin vaiheen kotikäynnit)
Kotisairaalan potilas (esim. suonensisäinen hoito)22,50 €/vuorokausi

Kotisairaalan potilaalle laaditaan kolmen kuukauden jälkeen hoito- ja palvelusuunnitelma ja päätetään tulosidonnainen kuukausimaksu.

Suun terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 9. §:ssä tarkoitetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittävät maksut:

Jokaiselta käynniltä peritään perusmaksu, mutta alle 18-vuotiaiden hammastarkastukset ja hammashoito ovat maksuttomia.

Suuhygienistin tekemä suun tutkimus ja hoito, perusmaksu10,20 €/käynti
Hammaslääkärihoito, perusmaksu13,10 €/käynti
Erikoishammashoito19,20 €/käynti

Perusmaksun lisäksi tutkimuksesta ja hoidosta voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteistä periä enintään seuraavat maksut:

Kuvantamistutkimukset
Hammaskuva8,40 €
Panoraamaröntgenkuvaus18,90 €
Ehkäisevään hoitoon kuuluvat toimenpiteet (asetuksen 2. kohta)8,40 €/käynti
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito (asetuksen 3. kohta):
Vaativuusluokka 0–2  8,40 €/toimenpide
Vaativuusluokka 3–418,90 €/toimenpide
Vaativuusluokka 5–737,50 €/toimenpide
Vaativuusluokka 8–1054,90 €/toimenpide
Vaativuusluokka 11–77,00 €/toimenpide
Proteettiset toimenpiteet
Proteesin pohjaus54,90 €
Proteesin korjaus37,50 €
Akryyliosa- ja kokoproteesi183,50 €
Kruunut ja sillat183,50 €/hammas
Rankaproteesi222,70 €

Todistukset

Ajokorttitodistus (lääkärintodistus)61,00 euro
Elintarviketodistus20,60 euro
HIV-todistus20,60 euro
Muut todistukset (C-, E- tai blanco-todistus)50,80 euro

Täyskustannusmaksu

Täyskustannusmaksu peritään vakuutusyhtiöltä liikenneonnettomuuksien ja työtapaturmien yhteydessä.

Maksuttomat terveydenhuoltopalvelut

Mielenterveyspalvelut

Psykologipalvelut

Äitiys- ja lastenneuvolakäynnit, terveydenhoitajan vastaanotto, laboratorio- ja röntgentutkimukset (Ei koske yksityislääkärin lähetteellä tehtäviä laboratorio- ja röntgentutkimuksia.)

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Ehkäisyneuvonta

Vanhusneuvolan käynnit (muistitutkimukset ja omaishoitajien tarkastukset)

Rintamaveteraanit: Maksuttomat perusterveydenhuollon avohoitokäynnit. Veteraaneilta ei peritä maksua terveyskeskuksessa suoritetusta hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä proteettisen hoidon kliinisestä työstä.

Syöpähoitajan ensimmäinen kotikäynti sekä käyntimaksut, jotka liittyvät lääkärin vahvistamaan ”myöhäiseen palliatiiviseen vaiheeseen”

Hoitotarvikekäynnit       

Työttömien elämäntapaneuvonta           

Apuvälinelainaus

Ehkäisevät käynnit (sekä henkilökohtaiset että ryhmäkäynnit)

Alle 18-vuotiaat

Alle 18-vuotiaalle henkilölle annettava hoito ja ylläpito siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.

Alle 18-vuotiaiden hammastarkastukset ja hammashoito ovat maksuttomia.  

B-todistus          

Sairaanhoitoon liittyvät todistukset, esimerkiksi sairaustodistukset

Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset

Tartuntatautilain mukaiset rokotukset, yleisvaarallisten tartuntatautien tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen / sairastuneeksi epäillyn eristäminen samoin kuin valvottavan tartuntataudin hoitoon määrättävät lääkkeet.

Lääkärin määräämä sairaankuljetusajoneuvolla tapahtuva kuljetus toiseen sairaanhoidon yksikköön.