Kulttuuritoiminnan hankeavustus

3. KULTTUURITOIMINNAN HANKEAVUSTUS

Hankkeella on oma tavoite, joka pyritään saavuttamaan. Hanketta toteutetaan jokin tietty aika, johon sisältyy sekä suunnittelu että toteutus. Hanke ei ole varsinaista toimintaa.

Hankeavustusta voidaan hakea hankkeen vaatimukset täyttämään uuteen hankkeeseen. Sitä voivat hakea
• yhdistykset
• yhteisöt
• työryhmät.

3.1 KRITEERIT
• Hanke ilmentää kulttuuripiirteitä ja -muotoja.
• Hanke on julkinen, ja se hyödyttää ja ilahduttaa mielellään suurta ihmisjoukkoa.
• Hanke herättää kiinnostusta kunnan kulttuuriperintöä kohtaan ja tuo sitä esiin.
• Auttaa kunnan ulkoisessa markkinoinnissa.

3.2 AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ
• Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
• Tapahtumiin tai muuhun toimintaan, joka liittyy hakijan varsinaiseen toimintaan.
• Tapahtumiin, joilla on uskonnollinen tai puoluepoliittinen tarkoitus.
• Hankkeisiin, joiden kustannukset muodostuvat hakemuksen tehneen ryhmän/yhdistyksen oman työn korvaamisesta (palkkakustannukset).

3.3 SELVITYS JA AVUSTUKSEN MAKSAMINEN
Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jona se on myönnetty. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle viimeistään 15.12. Selvitykseen on liitettävä kuitit tai kopiot tiliotteista. Hankkeen kustannusselvityksestä on myös käytävä ilmi oman tai yksityisen (esimerkiksi rahaston tai säätiön) rahoituksen osuus. Ellei selvitystä jätetä määräaikaan mennessä, avustus voidaan periä takaisin.

3.4 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi avustuksen saajan hakemuksesta ja erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkoitusta ja ehtoja. Mikäli hankkeen luonteessa, laajuudessa tai kustannuksissa tapahtuu merkittäviä muutoksia avustuksen myöntämisen jälkeen, lautakunta voi avustuksen saajan hakemuk¬sesta muuttaa avustuspäätöstään. Edellä mainittuja muutoksia koskeva hakemus on tehtävä niin pian kuin mahdollista, jotta uusi päätös voidaan tehdä ennen avustuksen käyttämistä.

3.5 LOMAKKEET (hakuajat, ks. sivu 13)
• Peruslomake A
• Liitelomake K

3.6 LIITTEET
• Hankesuunnitelma
• Hankkeen talousarvio ja rahoitussuunnitelma