Tiedonsaantioikeus

Tietoa henkilötietojen käsittelystä Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella.

Henkilötietovastaava on hoivalautakunta, jota edustaa terveysjohtaja.  

Yhteistoiminta-alueen on kerättävä asukkaistaan erilaisia henkilötietoja, jotta se voi antaa sellaista hoitoa ja palveluja, joihin asukkailla on oikeus. Noudatamme tietojen keräämisessä lainsäädäntöä.

Millaista tietoa rekistereissämme on ja mistä se tulee?

Henkilö- ja yhteystietoja sekä tarvittavat tiedot lähiomaisista. Tiedot saadaan yleensä väestörekisteristä, ja niitä täydennetään potilaalta tai tämän edustajalta saaduilla tiedoilla. Jos potilas ei asu yhteistoiminta-alueella, hän antaa itse tarvittavat tiedot.

Terveydenhuollon eri rekistereissä on tietoja ehkäisevästä hoidosta, potilaan sairaudesta, tutkimustuloksista (laboratorio- ja röntgentutkimukset), lääkityksestä ja hoidosta sekä hoidon seurantaan tarvittavia tietoja. Siellä voi olla myös muilta hoitolaitoksilta saatuja tietoja, esimerkiksi kopioita, jotka koskevat muualla annettua hoitoa.

Verkkosivumme, esimerkiksi Nettiajanvaraus, eivät kerää henkilötietoja, mutta käyttäjä voi ilmoittaa yhteystietonsa antaessaan palautetta tai ollessaan meihin yhteydessä yhteydenottolomakkeella. Palaute arkistoidaan hallinnolliseen arkistoomme (Tweb).

Miksi keräämme tietoja?

Tietoja tarvitaan, jotta voimme antaa hoitoa ja palveluja ja ottaa yhteyttä hoitoasioissa sekä laskutusta varten.

Missä tiedot ovat ja miten niitä käsitellään?

Kaikki tiedot ovat potilasrekisterissä ja ne ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevät työntekijät ovat salassapitovelvollisia ja velvollisuus jatkuu myös työsuhteen loputtua. Työntekijät saavat käyttää tietoja vain, kun työ sitä edellyttää. Työntekijöillä on työtehtävistä riippuen erilaiset oikeudet päästä käsiksi tietoihin, ja jälkeenpäin on mahdollista seurata, kuka on avannut kertomuksia.

Hoitoon tai palveluun kuulumattomien henkilötietojen käsittely arkistoidaan Tweb-asianhallintajärjestelmään, joka sisältää myös kaiken hoivalautakunnalle kuuluvan asianhallinnan.

Potilas- tai henkilötietoja sisältäviä paperisia asiakirjoja ja säästettäviä röntgenkuvia säilytetään lukituissa arkistotiloissa.

Jotta päivittäinen työ sujuisi, yksiköillä voi olla tarve potilaiden tilapäisiin nimilistoihin, joihin sisältyy muun muassa toistuvat tuki- ja hoitotoimenpiteet, kontrollit ja lääkitys. Nämä nimilistat tuhotaan, kun niitä ei enää käytetä.

Miten saan tietää, mitä tietoja minusta on tallennettu? Mitä teen, jos tiedot ovat virheellisiä?

Sinulla on oikeus tutustua itsestäsi tallennettuihin tietoihin lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen luovuttaminen katsotaan vaaralliseksi terveydellesi tai hoidollesi. Voit lukea tiedot paikan päällä yhdessä potilasasiamiehen kanssa tai täyttää lomakkeen potilaskertomuskopioiden pyyntö, jolla pyydät kopiota tiedoistasi.

Jos vahingossa on tallennettu virheellisiä kertomustietoja, voit pyytää virheellisten/tarpeettomien tietojen oikaisua lomakkeella virheen-oikaisuvaatimus.

Voit myös pyytää tietoja siitä, kuka on avannut kertomuksesi (lokitietoja), kirjallisesti lomakkeella potilasrekisterin käyttölokitietojen tietopyyntö.Jos lokitiedot saatuasi olet sitä mieltä, että tietojasi on käytetty tai luovutettu ilman riittäviä perusteita, voit pyytää selvitystä tietojen käytön tai luovuttamisen perusteista lomakkeella selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä.

Voinko vaatia, että henkilötietoja poistetaan? Voinko kieltää henkilötietojeni käsittelyn?

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ovat lain mukaan velvollisia tekemään kertomusmerkintöjä. Tietoja ei saa poistaa, jos niillä on merkitystä hoidon tai palvelun kannalta. Potilas ei myöskään voi kieltää tietojen käsittelyä.

Mitä tapahtuu, jos henkilötietojani käytetään väärin?

Jos ilmenee, että henkilötietosi ovat päätyneet vääriin käsiin, olemme velvollisia ilmoittamaan siitä sinulle heti. Kaikki tietoomme tuleva henkilötietojen väärinkäyttö selvitetään ja vakavat tapaukset ilmoitetaan poliisille ja tarvittaessa tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Siirretäänkö tietojani toiselle organisaatiolle?

Terveys- ja sairaustietosi lähetetään toiseen organisaatioon, jos tehdään lähete jatkohoitoon. Käynnin tai hoitojakson jälkeen lähetetään usein kopio merkinnöistä henkilölle, joka lähetteen on tehnyt.

Eri viranomaiset saattavat tarvita lausuntoja esimerkiksi lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä. Tiedot annetaan silloin lainsäädännön nojalla ja kirjallisesta pyynnöstä.

Meillä on myös velvollisuus antaa eräitä tietoja muille viranomaisille, jotka käyttävät niitä erilaisia tilastoja varten (esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL). Suuri osa terveydenhuollon tiedoista viedään kansalliseen potilastietoarkistoon (Kanta), jotta potilas itse ja muut hoitotahot voivat tarkastella tietoja sähköisesti.

Toiseen organisaatioon siirrettävät tiedot ovat aina salassa pidettäviä.