Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja annetaan henkilölle, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Lisäksi edellytetään, ettei henkilö voi saada riittäviä ja sopivia palveluja tai etuja minkään muun lain nojalla.

Palveluista osa on tarkoitettu vain vaikeavammaisille henkilöille:

  • asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelu
  • palveluasuminen
  • päivätoiminta

Osa palveluista koskee kaikkia vammaisia, jolloin palvelut ovat harkinnanvaraisia, määrärahoihin sidottuja:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • apuvälineet
  • korvaus vaatteista aiheutuvista lisäkustannuksista

Palveluissa ja tukitoimissa on jatkuva hakuaika. Etuuksia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä. Hakemukseen liitetään lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi henkilön vammaisuus sekä vamman tai sairauden aiheuttama haitta suhteessa elinympäristöön, sosiaalisiin oloihin ja haettavaan palveluun.